آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1397 – آزمون نهایی دوم – سؤال 7

آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1397 – آزمون نهایی دوم – سؤال 7

موضوع :   المپیاد فیزیک

مرحله : دوره تابستانی (چهل نفر)

دوره : سال 1397 » آزمون نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت