المپیاد فیزیک

پی‌مثبت

ارائه شده توسط پی مثبت

نقشه راه درس‌های المپیاد فیزیک
منابع و سرفصل‌های المپیاد فیزیک
جستجوی موضوعی مسائل المپیاد فیزیک
دوره‌های آموزشی المپیاد فیزیک
اساتید المپیاد فیزیک در پی‌مثبت
پیوندهای مفید برای المپیاد فیزیکی‌ها
المپیاد فیزیک

نقشه راه درس‌های المپیاد فیزیک

در این بخش به معرفی درس های مختلف المپیاد فیزیک و سرفصل های آن خواهیم پرداخت. برای هر یک از دروس، مقاله ای به قلم یکی از اساتید برجسته المپیاد فیزیک برای شما گرداوری کرده ایم.

المپیاد فیزیک

نقشه راه درس مدارهای الکتریکی

(در دست نگارش)

جبر خطی

نقشه راه درس جبر خطی

(در دست نگارش)

آزمایشگاه فیزیک

نقشه راه درس آزمایشگاه فیزیک

(در دست نگارش)

برای این‌که بدونی چطور باید المپیاد فیزیک بخونی، مطالب زیر رو ببین!

مقدمات:

  • المپیاد چیست؟! (در دست نگارش)
  • چگونه باید المپیادی درس بخوانیم؟ (در دست نگارش)
  • آشنایی با مراحل المپیاد فیزیک (در دست نگارش)
  • تاریخ‌چه مختصر المپیاد فیزیک در ایران (در دست نگارش)

نقشه راه دروس المپیاد فیزیک:

حل مسآله:

  • نقشه راه حل مساله در المپیاد فیزیک (در دست نگارش)
  • استراتژی‌های حل مساله و روش‌های چک‌کردن جواب (در دست نگارش)

منابع المپیاد فیزیک

فهرست کامل سرفصل‌های المپیاد فیزیک

فیلتر درس‌ها

درس

المپیاد فیزیک

فیلتر زیرسرفصل‌های پرچم‌دار

فیلتر منابع

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

ریاضیات

مثلثات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نسبت‌های مثلثاتی دایره مثلثاتی نمودار توابع مثلثاتی اتحادهای مثلثاتی معادلات مثلثاتی وارون توابع مثلثاتی المپیاد فیزیکسری‌های مهم مثلثاتی
منابع :

حسابان 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حسابان 2، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات 2، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد ۱، فصل ۳، بخش ۵ درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6، بخش 2 درسنامه و حل مسئله

بردار

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
بردارها در سه‌بعد جبر بردارها ضرب داخلی ضرب خارجی
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 13 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

معادله خط و معادله صفحه

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
شیب و عرض از مبدا فاصله نقطه از خط معادله صفحه وضعیت‌های خط و صفحه در فضا
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 13 درسنامه و حل مسئله

تابع

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم تابع دامنه و برد رسم نمودار تابع تبدیلات نمودار توابع زوج/فرد بودن تابع وارون تابع المپیاد فیزیکیک‌به‌یک و پوشا بودن تابع المپیاد فیزیکمعرفی توابع معروف صعودی/نزولی بودنِ تابع
منابع :

ریاضیات ۲، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان 1، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان 2، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

توابع و نمودارها درسنامه و حل مسئله

حد

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم حد حدهای نامتناهی حد در بی‌نهایت مجانب‌های عمودی/افقی مجانب مورب قضیه فشردگی حدهای یک‌طرفه رفع ابهام
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حسابان ۲، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مشتق

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهومِ مشتق تعریف مشتق مشتق‌پذیری نمادهای مشتق مشتق مراتب بالاتر قواعد مشتق‌گیری مشتق توابع مثلثاتی قاعده زنجیره‌ای مشتق توابع نمایی و لگاریتمی مشتق‌گیری از بردارها و ضرب‌های برداری مشتق تابع وارون مشتق ضمنی مشتق جزئی
منابع :

حسابان 2، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل‌های 1 و 2 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل 2 حل مسئله

کاربرد مشتق

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
سرعت لحظه‌ای اکسترمم‌های تابع جهت تقعر نمودار رسم نمودار تابع بهینه‌سازی تقریب تشخیص صعودی/نزولی بودن تابع قاعده هوپیتال
منابع :

حسابان 2، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 2 و 3 حل مسئله

تابع‌های نمایی و لگاریتمی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
المپیاد فیزیکنمای حقیقی تابع نمایی تابع لگاریتمی ویژگی‌های لگاریتم المپیاد فیزیکحل معادلات لگاریتمی توابع ln و e^x
منابع :

ریاضیات ۲، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حسابان ۱، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6 درسنامه و حل مسئله

انتگرال

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
حد مجموع مساحت زیر نمودار قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال‌های ساده
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 4 و 5 حل مسئله

محاسبه عددی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مهارت ضرب و تقسیم اعداد بدون ماشین‌حساب نسبت‌های مثلثاتی زوایای مهم

روش‌های انتگرال‌گیری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
جانشانی ساده جزء به جزء جانشانی مثلثاتی انتگرال توابع مثلثاتی انتگرال توابع گویا (تجزیه به کسرهای ساده)
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 6 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 7 درسنامه و حل مسئله

کاربرد انتگرال

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مساحت طول خم حجم اجسام دوار جرم لختی دورانی مرکز جرم فشار هیدروستاتیک انرژی پتانسیل
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 7 درسنامه و حل مسئله

بسط تیلور

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
روش محاسبه بسط تیلور بسط تیلور توابع مهم استفاده در تقریب‌ها المپیاد فیزیکهمگرایی سری‌ها المپیاد فیزیکنماد Oی بزرگ
منابع :

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 12، بخش 2 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 4، بخش 8 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل 8 حل مسئله

ماتریس و دترمینان

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
جبر ماتریسی ماتریس وارون دترمینان ویژگی‌های دترمینان تعبیر هندسی دترمینان
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

ماتریس‌ها و تانسورها در فیزیک، فصل‌های 1 تا 5 درسنامه و حل مسئله

منحنی‌های پارامتری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خم پارامتری‌سازی خم‌ها انتگرال روی مسیر چرخزاد (سیکلوئید) خم‌ها در دستگاه قطبی
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8 درسنامه و حل مسئله

اعداد مختلط

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
عملیات جبری اعداد مختلط صفحه اعداد مختلط نمایش قطبی اعداد مختلط فرمول اویلر
منابع :

روش های ریاضی در علوم فیزیکی (ماری بواس)، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

معادله دیفرانسیل

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
جدایی‌پذیر خطی همگن خطی ناهمگن ریشه‌های حقیقی مختلط و مضاعف پوچ‌گر ضرایب متغیر مرتبه اول حل معادله دیفرانسیل با سری توانی دستگاه معادلات دیفرانسیل (جفت‌شده)
منابع :

مقدمه‌ای بر مکانیک کلاسیک، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 20 درسنامه و حل مسئله

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 2 درسنامه و حل مسئله

Linear Differential Operators (پوچ‌گر) درسنامه و حل مسئله

دستگاه‌های مختصات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
دستگاه دکارتی دستگاه قطبی دستگاه استوانه‌ای دستگاه کروی
منابع :

آشنایی با مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 15، بخش 3 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

توابع چندمتغیره

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مشتق جزئی گرادیان انتگرال چندگانه قاعده زنجیره‌ای چندمتغیره بسط تیلور چندمتغیره قضیه وارونگی دیفرانسیل کامل و دیفرانسیل ناکامل ضرایب لاگرانژ
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل‌های 16 و 17 و 18 درسنامه و حل مسئله

تمرین‌ها و مسائل آنالیز ریاضی، فصل‌های 6 و 7 حل مسئله

ترمودینامیک تعادل، فصل 1، بخش 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، پیوست الف.10 درسنامه و حل مسئله

مقاطع مخروطی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تعریف مقاطع مخروطی تعبیر مکان هندسی معادلات مقاطع مخروطی در دستگاه دکارتی معادلات مقاطع مخروطی در دستگاه قطبی
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8، بخش‌های 1 و 5 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1، فصل 8 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل برداری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
انتگرال روی مسیر کار گرادیان قضیه گرادیان شار واگرایی قضیه واگرایی گردش تاو قضیه تاو (استوکس) میدان‌های پایستار و پتانسیل المپیاد فیزیکتجزیه هلمهولتز میدان‌های سیم‌لوله‌ای المپیاد فیزیکنظریه پتانسیل برداری محاسبه مشتقات برداری در دستگاه خمیده (استوانه‌ای و کروی)
منابع :

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 2، فصل 19 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 1 و بخش‌های 1 تا 5 فصل 2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک، فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات مکانیک آماری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ترکیبیات (اصل ضرب، جایگشت، انتخاب، اصل شمول و عدم شمول) اصول احتمال توزیع‌های مهم گسسته و پیوسته امید ریاضی واریانس بسط استرلینگ انتگرال‌های گاوسی تابع گاما
منابع :

جبر و احتمال، فصل‌های 3 و 4 درسنامه و حل مسئله

ریاضیات گسسته، فصل‌های 8 و 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، فصل 1 و پیوست‌های الف.1 تا الف.6 درسنامه و حل مسئله

مبانی احتمال، فصل‌های 1 تا 7 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، جلد 2، فصل 10 (درک بهتر) درسنامه و حل مسئله

جبر خطی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
فضای برداری ضرب داخلی استقلال/وابستگی خطی بعد زیرفضاهای خطی پایه المپیاد فیزیکمتعامدسازی اشمیت تبدیل خطی المپیاد فیزیکتصویر و فضای پوچ المپیاد فیزیکماتریس پیشرفته المپیاد فیزیکماتریس‌های متعامد (دوران) دستگاه معادلات خطی ویژه‌مقدار
منابع :

هندسه تحلیلی و جبر خطی، فصل‌های 4 و 5 درسنامه و حل مسئله

ماتریس‌ها و تانسورها در فیزیک، فصل‌های 1 تا 5 و فصل‌های 7 تا 10 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

نمادگذاری اندیسی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
اندیس‌گذاری قواعد کار با اندیس‌ها توافق جمع‌زنی اینشتین دلتای کرونکر نماد جایگشت (اپسیلون لوی‌چیویتا) اثبات/ استخراج اتحادهای برداری
منابع :

Permutation Symbol Approach to Elementary Vector Analysis درسنامه و حل مسئله

Summation Convention and Vector Algebra درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک، ذرات و سیستم‌ها، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

سری فوریه

المپیاد فیزیک
منابع :

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 14 درسنامه و حل مسئله

توابع لژاندر

المپیاد فیزیک
منابع :

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 2، فصل 12 درسنامه و حل مسئله

معادلات دیفرانسیل جزئی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
روش جداسازی متغیرها معادله لاپلاس
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 3، بخش 3 درسنامه و حل مسئله

روش‌های ریاضی در فیزیک، جلد 1، فصل 2، بخش 6 درسنامه و حل مسئله

تابع دلتای دیراک

المپیاد فیزیک
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک، فصل 1، بخش 5 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک آماری و گرمایی، پیوست الف.7 درسنامه و حل مسئله

مکانیک

اندازه‌گیری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کمیت کمیت های اصلی و فرعی یکاهای اصلی و تاریخچه آنها دقت، خطا، مرتبه بزرگی نمادگذاری علمی تحلیل ابعادی
منابع :

فیزیک پایه جلد1، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

هالیدی ج1، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

تحلیل ابعادی پیشرفته

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
المپیاد فیزیکقضیه پی باکینگهام
منابع :

مقاله دکتر آقامحمدی درسنامه

حرکت شناسی مقدماتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تعریف بردار مکان، حرکت، سرعت و شتاب (متوسط و لحظه ای) نمودار های مکان، سرعت، شتاب بر حسب زمان حرکت یک بعدی شتاب ثابت، سقوط آزاد بردار و حرکت در دوبعد و سه بعد، پرتابه حرکت دایره ای، سینماتیک دورانی، غلتش حرکت نسبی
منابع :

فیزیک پایه جلد 1، فصل 2 و 3 درسنامه و حل مسئله

هالیدی جلد 1، فصل 2، 3، 4، 10 و 11 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی جلد چهارم، سوالات 1 تا 39 حل مسئله

فیزیک عمومی ایرودوف، سوالات 1تا 28 حل مسئله

حرکت شناسی پیشرفته

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قیدهای سینماتیکی مشتق بردار دستگاه مختصات قطبی استوانه ای و کروی دستگاه مختصات مماسی عمودی، شعاع انحنا TNB مرکز لحظه‌ای دوران
منابع :

دینامیک مریام بخش 2.9 (قیدهای سینماتیکی) و بخش 2.7 (مختصات خمیده) و بخش 2.5 (دستگاه TNB) درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر، جلد 1، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز (ویرایش 7) بخش 1.9 و 1.12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک عمومی ایرودوف، سوالات 29 تا 58 حل مسئله

حساب دیفرانسیل آدامز، ج2، فصل 11، بخش 11.4 (دستگاه TNB) درسنامه و حل مسئله

نیرو و قوانین نیوتن

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
بیان دقیق قانون های نیوتن، تعریف دستگاه لخت، تعریف جرم لختی معرفی نیروهای روزمره (گرانش، تکیه گاه، طناب، فنر، اصطکاک و ...) رسم نمودارِ جسم-آزاد کاربرد قانون های دوم و سوم اصطکاک دینامیک حرکت دایره ای و دستگاه قطبی قانون هوک و نوسانگر هماهنگ ساده نیروی مقاومت شاره و سرعت حد المپیاد فیزیکنیرو های غیر ثابت (معادله دیفرانسیل) نیروی مجازی و دستگاه نالخت (حالت ساده دستگاه نالخت با شتاب ثابت)
منابع :

فیزیک پایه جلد 1، فصل 4 درسنامه و حل مسئله

هالیدی جلد 1، فصل 5 و 6 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 1 فصل 2 و 3 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 2 و 3 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی جلد چهارم، سوالات 40 تا 72 حل مسئله

فیزیک عمومی ایرودوف جلد 1، سوالات 59 تا 117 حل مسئله

تکانه

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی تکانه سیستم ذرات مرکز جرم قضیه پایستگی تکانه ضربه
منابع :

هالیدی جلد 1، فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 1 فصل 4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 5 درسنامه و حل مسئله

تکانه پیشرفته

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
سیستم های با جرم متغیر انتقال تکانه و جریان جرمی
منابع :

هالیدی جلد 1، فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 1 فصل 4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دینامیک مریام بخش 4.6 و 4.7 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز فصل 7 درسنامه و حل مسئله

انرژی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کار و انرژی جنبشی، قضیه کار-انرژی نیروهای پایستار و ناپایستار انرژی پتانسیل پایستگی انرژی و اتلاف توان
منابع :

هالیدی جلد 1، فصل 7 و 8 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 1 فصل 5 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 5 درسنامه و حل مسئله

انرژی پیشرفته

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تشخیص پایستاری نیروها رابطه نیرو و انرژی پتانسیل نمودار انرژی و تحلیل های مرتبط با آن (نقاط تعادل، پایداری تعادل، نوسانات کوچک، نقاط برگشت) برخورد 1 بعدی، برخورد 2 بعدی طناب، زنجیر و فرایندهای ذاتاً ناکشسان
منابع :

مکانیک کلپنر جلد 1 فصل 6 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 5 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز فصل 7 درسنامه و حل مسئله

دینامیک مریام بخش 4.7 درسنامه و حل مسئله

نوسان

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نوسانگر هماهنگ ساده نوسانگر هماهنگ میرا (کندمیرا، تندمیرا، میرایی بحرانی) نوسانگر هماهنگ واداشته - تشدید ملاحظات انرژی نوسانگر المپیاد فیزیکنوسانگر غیرخطی – تقریب های متوالی – حرکت آشوبناک المپیاد فیزیکنیروی محرک غیر سینوسی – سری فوریه نوسان جفت شده تحلیل مدهای حرکت و مدهای نوسان
منابع :

مکانیک کلپنر جلد 2 فصل 11 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز فصل 3 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلاسیک مورین فصل 4 درسنامه و حل مسئله

گشتاور و تکانه زاویه ای

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تعریف تکانه زاویه ای گشتاور گشتاور نیروی وزن مفهوم جسم صلب المپیاد فیزیکقضیه شال دینامیک دوران محض حول محور ثابت لختی دورانی قضیه محورهای موازی و عکس آن قضیه محورهای عمود مرکز ضربه دوران توأم با انتقال قضیه پایستگی تکانه زاویه ای
منابع :

هالیدی جلد 1، فصل 11 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 2 فصل 7 درسنامه و حل مسئله

فیزیک عمومی ایرودوف، سوالات 185 تا 199 حل مسئله

دستگاه نالخت و نیروی مجازی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
دستگاه لخت، اصل نسبیت گالیله، تبدیلات گالیله دستگاه با شتاب خطی ثابت، نیروی مجازی المپیاد فیزیکاصل هم ارزی (جرم لختی و جرم گرانشی) تحلیل جزر و مد دینامیک ذره در دستگاه چرخان مشتق گیری زمانی در دستگاه چرخان نیروی (مجازی) گریز از مرکز نیروی (مجازی) کوریولیس آونگ فوکو
منابع :

مکانیک کلپنر جلد 2 فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز فصل 5 درسنامه و حل مسئله

نیروی مرکزی و گرانش

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ویژگی های کلی نیروهای مرکزی حل معادلات دو جسم در دستگاه مرکز جرم و جرم کاهیده انرژی پتانسیل مؤثر قانون گرانش جهانی انرژی پتانسیل گرانشی قانون گاوس گرانشی محاسبه میدان/پتانسیل گرانشی توزیع جرم های مهم (بیرون سیاره، سحابی کروی شکل، و ...) قوانین کپلر و حرکت سیاره ای به دست آوردن مسیر اجسام در نیروی عکس مجذوری و مسأله مدار سیارات ارتباط بین ویژگی های هندسی مدار (خروج از مرکز، نیم قطر بزرگ، و ...) با ویژگی های فیزیکی حرکت (انرژی، تکانه زاویه ای و ...) انرژی مدارها و پایداری مدارها
منابع :

هالیدی جلد 1، فصل 13 درسنامه و حل مسئله

مکانیک کلپنر جلد 2 فصل 10 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز فصل 6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک عمومی ایرودوف، سوالات 200 تا 221 حل مسئله

حرکت جسم صلب

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ماهیت برداری سرعت زاویه ای و تکانه زاویه ای معادلات اویلر برای جسم صلب، زوایای اویلر فرفره و ژیروسکوپ و کاربرد آن تانسور لختی دورانی
منابع :

مکانیک کلپنر، ج2، فصل 8 درسنامه و حل مسئله

مکانیک تحلیلی فولز، فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مکانیک آماری

آشنایی با ترکیبیات و نظریه احتمال

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
شمارش، اصل ضرب و اصل جمع جایگشت و انتخاب مساله های استاندارد شمارش و ترکیبیات المپیاد فیزیکاتحادهای ترکیبیاتی فضای نمونه ای و پیشامد اصول احتمال (اصول کولموگروف) اصل شمول-عدم شمول المپیاد فیزیکاحتمال شرطی و قضیه بیز استقلال پیشامدها
منابع :

ریاضیات گسسته (دوازدهم)، فصل 3 درسنامه

جبر و احتمال (نظام قدیم)، فصل 3 و 4 درسنامه و حل مسئله

مبانی احتمال قهرمانی، فصل های 1 و 2 و 3 درسنامه و حل مسئله

متغیر تصادفی

المپیاد فیزیک

توزیع های مهم گسسته و پیوسته

المپیاد فیزیک

فاکتوریل و تابع گاما

المپیاد فیزیک

مفاهیم میکروحالت / ماکروحالت

المپیاد فیزیک

معرفی انتروپی

المپیاد فیزیک

هنگرد بندادی

المپیاد فیزیک

توزیع های سرعت

المپیاد فیزیک

مسائل ترابرد

المپیاد فیزیک

انتروپی پیشرفته

المپیاد فیزیک

قضیه همپارش

المپیاد فیزیک

تابع پارش

المپیاد فیزیک

تابش

المپیاد فیزیک

ظرفیت گرمایی جامدات

المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک

الکترومغناطیس

قانون کولن

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی بارهای الکتریکی کوانتش و بقای بار های الکتریکی رساناها و نارساناها قانون کولن قضیه ی برهمنهی طولی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان الکتریکی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی میدان الکتریکی تاثیر میدان الکتریکی بر بار ها میدان الکتریکی ناشی از بار های نقطه ای میدان الکتریکی یک دو قطبی تاثیر میدان الکتریکی بر دو قطبی ها میدان الکتریکی توزیع بار های پیوسته خطوط میدان الکتریکی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 22 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

قانون گاوس

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی شار میدان الکتریکی قانون گاوس نتایج قانون گاوس برای رساناها کاربرد قانون گاوس در مسائل مختلف با تقارن های صفحه ای، استوانه ای، کروی
منابع :

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 23 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

پتانسیل الکتریکی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی پتانسیل الکتریکی انرژی پتانسیل الکتریکی پتانسیل الکتریکی ناشی از بار های نقطه ای پتانسیل الکتریکی یک دو قطبی پتانسیل الکتریکی توزیع بار های پیوسته سطوح هم پتانسیل پتانسیل الکتریکی در رساناها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 24 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

ظرفیت و خازن ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم ظرفبت معرفی خازن ها محاسبه ی ظرفیت در خازن تخت، کروی، استوانه ای خازن های سری و موازی انرژی ذخیره شده در خازن ها قطبش و بار های مقید دی الکتریک ها و بار القائی استحکام الکتریکی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 1 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 19 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 25 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

جریان و مقاومت

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مفهوم جریان و چگالی جریان قانون میکروسکوپیکی اهم در رساناها معرفی مفهوم مقاومت قانون اهم برای مقاومت ها مقاومت های سری و موازی توان مصرفی در مقاومت ها معرفی ابررساناها و نارساناها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل2 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 20 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 26 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

مدار ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کار و انرژی و نیروی محرکه و باطری ها باطری های غیر ایده آل ولت متر و آمپر متر قوانین کیروشهوف مدار های مقاومتی مدار های خازنی مدار های RC شارژ و تخلیه ی خازن
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 2 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 20 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 27 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان مغناطیسی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی میدان مغناطیسی نیروی مغناطیسی وارد بر بار های متحرک و سیم های جریان حرکت دایره ای بار ها در میدان مغناطیسی سنکروترون و سیکلوترون گشتاور وارد بر حلقه های جریان کار مغناطیسی تک قطبی مغناطیسی اثر هال معرفی دو قطبی مغناطیسی
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل3 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 28 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

میدان مغناطیسی ناشی از جریان ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قانون بیوساوار نیروی بین خطوط جریان قانون آمپر محاسبه ی میدان مغناطیسی برای چند آرایش جریان سیملوله ها و چنبره ها انواع مواد مغناطیسی ( فرومغناطیس-دیامغناطیس-پارامغناطیس)
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 3 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 21 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 29 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

القا و خود القایی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قانون القای فارادی قانون لنز میدان الکتریکی القایی تعریف خود ضریب خود القایی و معرفی سلف ها محاسبه ی ضریب خود القایی برای سیملوله و چنبره انرژی مغناطیسی در خودالقاها سلف های موازی و سری مدار های سلفی مدار RL چگالی انرژی میدان مغناطیسی ضریب القای متقابل
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 4 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل22 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 30 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

مدار های متناوب

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
منابع متناوب مدار های LC مدار های RLC و بررسی اتلاف در این مدار ها تناظر بین مدار های متناوب و نوسانگر در مکانیک ترانسفورماتور ها
منابع :

فیزیک 2 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل 4 درسنامه

فیزیک پایه ی بلت جلد سوم فصل 23 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 31 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف جلد دوم حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل دوم حل مسئله

آنالیز برداری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
بردار ها اتحاد های برداری تابع دلتای دیراک مشتقات برداری – گرادیان، کرل ، دیورژانس قضیه ی گرادیان- قضیه ی دیورژانس- قضیه ی استوکس مشتقات برداری در دستگاه های استوانه ای - کروی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 1 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس درسنامه و حل مسئله

ریاضی فیزیک آرفکن درسنامه و حل مسئله

الکترواستاتیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
میدان الکتریکی (پیشرفته) قانون کولن و اصل بر هم نهی (پیشرفته) فرم انتگرالی قانون کولن قانون گاوس و کاربرد ها (پیشرفته) پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل (پیشرفته) رسانا ها و نارساناها (پیشرفته) شرایط مرزی خود انرژی و انرژی برهمکنش در سیستم ها خازن ها و ظرفیت (پیشرفته) ضرایب ظرفیت و پتانسیل المپیاد فیزیکقضیه ی دوجانبگی گرین
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 2 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 2 و6 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 2 و6 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

روش های خاص و جداسازی متغیرها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی لاپلاس قضیه های یکتایی بار های تصویر (صفحه ی تخت رسانا- کره ی رسانا – استوانه ی رسانا) بسط چند قطبی ها حل معادله ی لاپلاس روش جداسازی متغیر ها در دستگاه دکارتی – کروی با تقارن سمتی – استوانه با تقارن انتقالی المپیاد فیزیکتوابع لژاندر بسط فوریه
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 3 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 3 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 3 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

میدان الکتریکی در ماده

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قطبش (پیشرفته) ثابت دی الکتریک – گذردهی و پذیرفتاری بار های مقید سطحی و حجمی مواد خطی و همگن و همسانگرد نیروی وارد بر دی الکتریک ها بردار جابجایی الکتریکی قضیه ی یکتایی در دی الکتریک ها المپیاد فیزیکحل مسایل مختلف با روش تصویر و جداسازی متغیر ها
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل4 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 4و5 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 4و5 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

مغناطوستاتیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نیروی مغناطیسی (پیشرفته) حرکت بار ها در میدان الکترومغناطیسی همگن و سیکلوئیدها (پیشرفته) جریان های پایا و قانون بیوساوار (پیشرفته) قانون آمپر (پیشرفته) المپیاد فیزیکپتانسیل برداری شرایط مرزی برای میدان مغناطیسی معرفی دو قطبی مغناطیسی و محاسبه ی پتانسیل برداری و میدان مغناطیسی آن ابررساناها المپیاد فیزیکقضیه ی یکتایی در مغناطیس المپیاد فیزیکبسط چند قطبی ها در مغناطیس المپیاد فیزیکپتانسیل اسکالر مغناطیسی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 6 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 9و10 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 9 و10 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

مغناطیس در مواد

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مغناطش دیامغناطیس – فرومغناطیس – پارامغناطیس (پیشرفته) مواد خطی و همگن و همسانگرد جریان های مقید حجمی و سطحی میدان کمکی H پتانسیل اسکالر مغناطیسی تعمیم یافته شبیه سازی ماده با بار های قطبشی
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 6 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 9و10 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 9 و10 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

الکترودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نیروی محرکه ی الکتریکی قانون القای فارادی و قانون لنز فرم دیفرانسیلی قانون القای فارادی المپیاد فیزیکرابطه ی نیومن انرژی مغناطیسی جریان جابجایی ماکسول معادلات ماکسول المپیاد فیزیکمعادلات ماکسول در ماده
منابع :

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 7 درسنامه و حل مسئله

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 11و16و12 درسنامه و حل مسئله

 الکترومغناطیس نایفه فصل 11و 12و14 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

جریان های الکتریکی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی پیوستگی قانون اهم (پیشرفته) شرایط مرزی ضرایب مقاومت روش تصویر
منابع :

مبانی نظریه ی الکترومغناطیس ریتس-میلفورد فصل 13 درسنامه و حل مسئله

الکترومغناطیس نایفه فصل 7 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

ترمودینامیک

انبساط اجسام

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم دما مقیاس های مختلف دما و تبدیل آن ها به یکدیگر انبساط گرمایی طولی-سطحی-حجمی تغییر شکل در اثر نیرو و مدول یانگ مدول حجمی تغییر چگالی بر اثر تغییر دما انبساط گرمایی در سیستم های ناهگمن و ناهمسانگرد
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل4 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل 3 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

گرما و تعادل گرمایی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مفهوم گرما و تعادل گرمایی ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه گرمای نهان ویژه ذوب وتبخیر تبخیر و جوشش
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل4 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل4 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

تعادل فاز ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
فاز های مختلف ماده اثر فشار و ناخالصی بر نقطه ی ذوب و جوش ماده ی خالص تعادل فاز های مختف با یکدیگر و منحنی های همزیستی فشار بخار اشباع
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل4 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل 4 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

انتقال گرما

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
رسانش رسانش در لوله ها-مخزن های کروی و استوانه ای همرفت تابش – قانون استفان بولتزمن – مفهوم جسم سیاه
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل4 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل5 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 18 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

قوانین گاز ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مول و عدد آووگادرو گاز کامل قانون بویل – ژول – گیلوساک دمای صفر مطلق مخلوط ها و محلول ها غلظت مولی- جرمی مخلوط گاز های کامل
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل5 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل20 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

قوانین ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
توصیف ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک فرآیند های ترمودینامیکی چرخه های ترمودینامیکی قانون صفرم و اول انرژی درونی بررسی فرآیند های گاز کامل ظرفیت کرمایی فشار ثابت و حجم ثابت قانون دوم ترمودینامیک ماشین ها و یخچال های گرمایی بازده و ضریب عملکرد چرخه ی کارنو
منابع :

فیزیک 1 (رشته ی ریاضی فیزیک) فصل5 درسنامه

الفبای حرارت سیالات فصل7 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد دوم فصل 20 درسنامه و حل مسئله

مسایل فیزیک ایرودوف حل مسئله

مسایل فیزیک برگزیده ی روسیه فصل سوم حل مسئله

مسائل پیکار جوی فیزیک حل مسئله

دوره درسی فیزیک حل مسئله

انتقال حرارت پیشرفته

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مدل رسانش در سه بعد ( نظریه ی موثر) توصیف دینامیک دما معادله ی دیفرانسیل پخش یکتایی معادله ی پخش حل معادله ی پخش با استفاده از تفکیک متغیر ها سیستم با فرآیند تولید گرمای داخلی ( سیستم های الکتریکی)

مفاهیم اولیه ی ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تعریف سیستم ترمودینامیکی مرز و محیط حد ترمودینامیکی متغیر های ترمودینامیکی کمیت های ترمودینامیکی ( تابع حالت و تابع مسیر) درجه ی آزادی فزونوری و کابرد آن فرآیند ها و چرخه های ترمودینامیکی فرایند ها و چرخه های شبه تعادلی برگشت پذیری برگشت ناپذیری و اتلاف عوامل برگشت ناپذیری انواع برهمکنش بین سیستم ها منابع و خواص آن ها تعادل ترمودینامیکی چند قضیه ی ریاضی
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 1 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل2 درسنامه و حل مسئله

قانون صفرم ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قانون صفرم تعادل گرمایی مفهوم دما و اثبات وجود آن مقیاس های دما دماسنج ها دماسنجی خطی مقیاس دمای ترمودینامیکی ( بنیادی)
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 2 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 1 درسنامه و حل مسئله

قانون اول ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
دیدگاه تاریخی آزمایش ژول صورت های مختلف قانون اول انرژی داخلی گرما کار در سیستم های مختلف ( کار فشار هیدرواستاتیک – کشش سطحی – الکتریکی و مغناطیسی) ظرفیت های گرمایی ضرایب انبساط گرمایی و تراکم پذیری آنتالپی فرآیند های جریان
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 3 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 3 و 4 درسنامه و حل مسئله

قانون دوم ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
زمینه های تاریخی ماشین های گرمایی و معرفی بازده ( پیشرفته) بیان های مختلف قانون دوم اثبات هم ارزی بیان ها ماشین کارنو و قضیه ی کارنو تعریف مجدد مقیاس دمای ترمودینامیکی ضریب عملکرد یخچال و تلمبه گرمایی یخچال ها و تلمبه های گرمایی ماشین های گرمایی واقعی
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 4 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 6 درسنامه و حل مسئله

آنتروپی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قضیه ی کلاسیوس تعریف آنتروپی آنتروپی در فرایند های برگشت ناپذیر قانون افزایش آنتروپی شرط تعادل ترمودینامیکی سیستم های بسته قانون اول با کمک آنتروپی انتروپی و اتلاف انتروپی و نظم ظرفیت های گرمایی گرما های نهان ناهنجاری های ظرفیت گرمایی در نقاط گذار تغییر نظم از طریق تغییر شکل
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 5 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 8 درسنامه و حل مسئله

پتانسیل های ترمودینامیکی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
توابع پتانسیل تبدیل دیفرانسیلی لژاندر پتانسیل های ترمودینامیکی و معادلات ماکسول در سیستم ها با دو درجه ی آزادی پتانسیل های ترمودینامیکی و معادلات ماکسول در سیستم ها با تعداد درجه ی آزادی دلخواه سیستم های باز دسترس پذیری شرایط تعادل در سیستم های باز
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 7 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 9 درسنامه و حل مسئله

سیستم های برگشت پذیر

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خواص ظرفیت های گرمایی معرفی گاز کامل و قوانین ژول و بویل کاربرد گاز کامل رفتار مواد خالص واقعی -معادله حالت واندروالس و دیتریچی کشش سطحی تابش گرمایی- معرفی جسم سیاه خواص تابش گرمایی – قانون استفان بولتزمن-قانون کیروشهوف- قوانین وین
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 8 درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 9 و5 و4 درسنامه و حل مسئله

سیستم های برگشت ناپذیر

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
انبساط ژول انبساط ژول - کلوین
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 9

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 10

تغییر فاز

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
سیستم های چند فازی و شرایط تعادل در آن ها انتقال ذره و پتانسیل شیمیایی محاسبه ی پتانسیل شیمیایی گاز کامل معادله ی گیبز- دوهم سیمای فاز و منحنی همزیستی خواص نقاط گذار فاز و دسته بندی ارنفست توابع گیبز در نقاط گذار فاز معادله ی کلاسیوس کلاپیرون نقاط بحرانی گذار فاز مرتبه ی اول اثرات سطحی
منابع :

اثرات سطحی درسنامه و حل مسئله

حرارت و ترمودینامیک زیمانسکی فصل 10 و13و14 درسنامه و حل مسئله

قانون سوم ترمودینامیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قانون سوم ( بیان سایمون) پیامد های قانون سوم قانون عدم قابلیت حصول دمای صفر مطلق
منابع :

ترمودینامیک تعادل ادکینز فصل 12 درسنامه و حل مسئله

مکانیک آآماری

حساب احتمالات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی پیشامدها و فضای پیشامد ها اصول موضوعه احتمال – تعریف آزمایشگاهی احتمال زیر مجموعه ها ( اشتراک ها و اجتماع ها) احتمال شرطی – رابطه ی بیز معرفی متغیرهای تصادفی میانگین – واریانس- خطای و خطای نسبی مسئله ی پرتاب سکه و احتمال دو جمله ای (برنولی) احتمال پیوسته – تعریف تابع توزیع - بهنجارش گشتاور های تابع توزیع – تابع مشخصه ی تابع توزیع تابع توزیع گاوسی و خواص آن ضرب دکارتی احتمال پیوسته در چند بعد – استقلال متغیر های تصادفی – معرفی کواریانس و توابع همبستگی – متغیر های وابسته تابع توزیع احتمال کاهش یافته توابع توزیع توابع تصادفی قضیه ی حد مرکزی قضیه ی مارکوف و چپیشف بررسی مسئله ولگشت گسسته ( یک بعد و چند بعد) بررسی مسئله ی ولگشت پیوسته
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 1 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل3 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل1 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل میکروکانونیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
بررسی مسئله ی سیستم ذرات – درجه ازادی های میکروسکوپیک - معرفی فضای فاز تمییز پذیری – تمییز ناپذیری میکروحالت ها و ماکروحالت ها تبهگنی ماکروحالت ها بررسی چند مسئله چرا نظریه ی آنسامبل ها؟ معرفی آنسامبل های( تعادلی) مختلف اصل اساسی مکانیک آماری رابطه ی بولتزمن برای آنتروپی توجیه قانون صفرم و قانون اول ترمودینامیک بررسی سیستم های مغناطیسی دو حالته بررسی گاز کامل در انسامبل میکروکانونیک رابطه ی ساکور- تترود
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 2و3 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل کانونیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
اثبات وزن بولتزمن تابع پارش محاسبه ی آنتروپی و پتانسیل های ترمودینامیکی بر حسب تابع پارش بررسی سیستم های مغناطیسی چند حالته و پیوسته – رابطه ی کوری حل گاز کامل طول موج گرمایی ذرات پارادوکس گیبز قضیه ی همپاری انرژی قضیه ی ویریال بررسی گاز فرا نسبیتی بررسی گاز های کامل چند اتمی آنتروپی شانون
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 6و7 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل4 و 19 و21 و 25و15 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

آنسامبل گرند کانونیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
المپیاد فیزیکوزن بولتزمن تعمیم یافته المپیاد فیزیکتابع پارش گرند المپیاد فیزیکتابع پتانسیل گرند المپیاد فیزیکمحاسبه ی آنتروپی و پتانسیل های ترمودینامیکی بر حسب تابع پتانسیل گرند المپیاد فیزیکحل گاز کامل
منابع :

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل 22 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل2 درسنامه و حل مسئله

ظرفیت گرمایی مواد

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مدل کلاسیک مدل انیشتین مدل دبای و معرفی فونون ها
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 10 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل24 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل 4 (بخش 6) درسنامه و حل مسئله

گاز کوانتومی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
المپیاد فیزیکمعرفی فرمیون ها و بوزون ها المپیاد فیزیکاصل طرد پائولی المپیاد فیزیکآمار فرمی – دیراک المپیاد فیزیکگاز آزاد الکترونی- انرژی فرمی المپیاد فیزیکامار بوز- انیشتین المپیاد فیزیکگاز فوتونی و تابش گرمایی المپیاد فیزیکمحاسبه ی تابع توزیع طیفی پلانک المپیاد فیزیکاثبات قوانین وین – استفان و بولتزمن
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 9 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل24و29 درسنامه و حل مسئله

مکانیک اماری شوابل فصل4 درسنامه و حل مسئله

نظریه ی جنبشی گازها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی کارکردهای نظریه ی جنبشی تابع توزیع سرعت ماکسول – بولتزمن ( دستگاه دکارتی و کروی) محاسبه ی میانگین های سرعت – مجذور و مکعب سرعت اثبات معادله حالت گاز کامل طول پویش و طول ازاد میانگین مسئله ی خروج ذرات از روزنه گاز در میدان گرانشی نظریه ی جنبشی گاز های فرا نسبیتی
منابع :

مبانی فیزیک اماری و گرمایی رایف فصل 7 (بخش های 9تا13) درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک گرمایی بلاندل فصل5و6و7و8 درسنامه و حل مسئله

نورشناسی

نور و قوانین مقدماتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ماهیت نور سرعت نور انتشار نور به خط مستقیم سایه و نیم سایه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 1 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل 1و3 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 1 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

بازتاب نور و آینه ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
قوانین بازتاب اصل فرما اصل برگشت پذیری مفهوم تصویر آینه ی تخت تصویر در آینه های متقاطع کاربرد آینه های تخت آینه های کروی (کوژ و محدب)و تقریب پیرامحوری معرفی کانون و شعاع انحنا رسم تصویر در آینه های کروی معرفی ابیراهی آینه های بیضوی، سهموی و هذلولوی
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل3 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

شکست نور

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ضریب شکست و رابطه ی آن با سرعت انتشار نور قانون اسنل دکارت روش ترسیم پرتو شکسته شده عمق ظاهری و واقعی تیغه های شیشه ای بازتاب کلی فیبر نوری رنگین کمان و سراب
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 3 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل3 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

منشور ها و پاشندگی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
منشور و زاویه ی انحراف روابط منشور نور سفید و مفهوم پاشندگی نور خالص و نور مرکب مفهوم رنگ
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 4 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل3 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

عدسی ها (نازک)

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی عدسی ها و کاربرد آن ها روش رهگیری پرتو در عدسی ها تقریب پیرامحوری و رابطه ی بین فاصله ی جسم و تصویر تا عدسی معرفی کانون و رابطه ی عدسی سازان عدسی همگرا و واگرا ( مقعر و محدب) رابطه ی نیوتن در عدسی ها توان عدسی ها بزرگنمایی عدسی ترکیب عدسی ها ترکیب عدسی ها و آینه ها ابیراهی رنگی
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 5 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل3 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

اپتیک چشم

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی ساختار چشم معایب چشم نزدیک بینی و دوربینی آستیگماتیسم دوام بینایی
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 6 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل7 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

ابزار های نوری

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
ذره بین میکروسکوپ دوربین نجومی ( تلسکوپ) دوربین زمینی دوربین گالیله دوربین دو چشمی دوربین نیوتون دوربین عکاسی پروژکتور
منابع :

نورشناسی هندسی (انتشارات فاطمی) فصل 7 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل6 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 5 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل پنجم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

معرفی امواج

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی موج ساده و معادله ی موج امواج هارمونیک فاز و سرعت فاز اصل برهمنهی نمایش مختلط و فازور ها امواج تخت، کروی و استوانه ای موج طولی و عرضی اثر دوپلر
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل8 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 2 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

امواج الکترومغناطیس و سرشت موجی نور

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معادلات ماکسول معادله موج حاکم بر میدان های الکترومغناطیسی سرعت امواج الکترومغناطیسی گذردهی و ضریب شکست مفهوم قطبش موج الکترومغناطیسی انرژی و تکانه ی موج و قضیه ی پویینگ تینگ امواج هارمونیک و خواص آن ها معرفی مفهوم پاشندگی و مدل دروده طیف های مختلف امواج الکترومغناطیسی اصل هووینگس
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل2 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 3 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

آشنایی با الکترومغناطیس گریفیث فصل 9 درسنامه و حل مسئله

برهمنهی امواج

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خطی بودن معادلات و اصل برهمنهی جمع امواج هم فرکانس برهمنهی چند موج و روش مختلط موج ایستا جمع امواج با فرکانس های مختلف سرعت گروه میانگین گیری و توان تابشی و چگالی انرژی امواج غیر هارمونیک و تبدیل فوریه انتگرال فوریه و امواج غیر متناوب مفهوم همدوسی و طول همدوسی منبع منابع همدوسی و غیر همدوس چشمه های کاتوره ای
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل9 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 7 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

قطبش

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نور قطبیده و غیر قطبیده قطبش خطی قطبش دایروی و بیضوی نور طبیعی و قطیش کاتوره ای قطبشگر ها مواد دو فامی و قطبنده های دایروی تولید نور قطبیده از طریق بازتاب ورق های ربع موج، تمام موج و نیم موج برهمنهی اموج با قطبش های مختلف
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل15 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 8 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

معادلات فرنل

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
شرایط مرزی امواج الکترومغناطیسی بازتاب از سطح دی الکتریک ها و مواد مغناطیسی ضرایب فرنل و ضریب بازتاب و عبور قوانین بازتاب و اسنل دکارت در رهیافت موجی تغییر فاز در بازتاب پایستگی انرژی ضریب شکست مختلط و رساناها بازتاب از سطوح رسانا
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل20 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 4 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترومغناطیس گریفیث فصل 9 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

تداخل امواج

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی تداخل ویرانگر و سازنده شرایط تداخل معرفی فریز های روشن و تاریک آزمایش دو شکافی یانگ تداخل با منابع مجازی تداخل در لایه های دی الکتریک و اندازه گیری ضخامت لایه فریز های هم ضخامت حلقه های نیوتون سیستم های چند لایه ای و تداخل چند پرتویی تداخل سنج مایکلسون- مورلی تداخل سنج راداری تداخل سنج سانیاک اثرات محدود بودن طول همدوسی در تداخل سنجی
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل10 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 9 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

پراش

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نظریه پراش اسکالر کیرشهف پراش فرانهوفر پراش از تک شکاف و توری پراش گشودگیهای مستطیلی و دایروی حد تفکیک امواج پراش فرنل تخته منطقه ی فرنل
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل16 و17 و18 و19 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 10 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

اپتیک هندسی ماتریسی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
روش ماتریسی ماتریس های انتقال، شکست، بازتاب عدسی های ضخیم ترکیب چند عدسی
منابع :

آشنایی با اپتیک پدروتی فصل4 درسنامه و حل مسئله

اپتیک هشت فصل 6 درسنامه و حل مسئله

دوره درسی فیزیک فصل ششم حل مسئله

مسائل برگزیده فیزیک روسیه بخش چهارم حل مسئله

نسبیت خاص

نسبیت گالیله ای و زمینه های تجربی نسبیت خاص

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تقارن های همگنی فضایی و زمانی تقارن همسانگردی قانون اول نیوتن و مفهوم ناظر لخت قانون اول نیوتن و مفهوم ناظر لخت مفهوم نسبیت و تبدیلات گالیله معادلات نیوتن و ناظر های لخت مفهوم زمان و ناظر مطلق اصل علیت بررسی ناسازگاری الکترومغناطیس و تبدیلات گالیله ای مفهوم اتر آزمایش مایکلسون- مورلی المپیاد فیزیکفرضیه ی انقباض لورنتس آزمایش ضریب همرفت فیزو اصول موضوعه ی نسبیت خاص المپیاد فیزیکاصل موضعیت
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل1 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک - کلپنر فصل 11 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

سینماتیک نسبیتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تبدیل لورنتز نتایج تبدیل لورنتز ( اتساع زمان، انقباض طول) بررسی طول های عمود بر حرکت نسبی همزمانی همزمان کردن ساعت ها مفهوم ناظر در نسبیت جمع نسبیتی سرعت ها چابکی سرعت نور به عنوان سرعت حدی تبدیل سرعت بین ناظر ها زمان ویژه شتاب ویژه تناقض دوقلوها تناقض انقباض طول تناقض نردبان و گاراژ
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک - کلپنر فصل 12 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

فضا زمان نسبیتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خواص هندسی فضای سه بعدی و مفهوم بردارها و گروه دوران مفهوم ناوردایی و هموردایی لورنتز طول ناوردای لورنتزی و بازه های فضا زمان چاربردار ها و گروه تبدیلات لورنتز چاربردار فضا زمان مفهوم متریک و متریک مینکوفسکی فضای مینکوفسکی ضرب داخلی چاربردار ها المپیاد فیزیکچاربردار های هموردا و پادوردا المپیاد فیزیکضرب تانسوری چاربردار ها المپیاد فیزیکمیدان های تانسوری المپیاد فیزیکمشتق و انتگرال میدان های تانسوری
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل3 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک - کلپنر فصل های 13 و 14 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

دینامیک نسبیتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
عدم سازگاری ناوردایی تکانه – انرژی کلاسیک و تبدیلات لورنتز آزمایش برخورد صلب و تعریف اندازه حرکت نسبیتی انرژی نسبیتی نیرو و دینامیک ذره هم ارزی جرم و انرژی تبدیلات تکانه و انرژی در نسبیت خاص چار بردار های سرعت – تکانه – شتاب تبدیل نیرو و چاربردار نیرو برخورد ذرات و قوانین پایستگی اثر دوپلر و ابیراهی نور اثر کامپتون پراکندگی دو ذره ( پروتون- پروتون) نابودی زوج و واپاشی ذرات ناپایدار چهارچوب مرکز تکانه انرژی آستانه تولید ذرات
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل3 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل4 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک - کلپنر فصل 13 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

الکترودینامیک نسبیتی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
گروه لورنتز و ناوردایی عملگر دالامبرین میدان مغناطیسی به عنوان اثر نسبیتی تبدیلات میدان الکترومغناطیسی در ناظر های مختلف محاسبه ی میدان الکترومغناطیسی بار با سرعت ثابت تانسور میدان و تبدیل آن تانسور دوگان میدان چاربردار جریان سازگاری نظریه الکترومغناطیس و نسبیت خاص معادلات نسبیتی الکترومغناطیس تبدیلات پیمانه ای المپیاد فیزیکرابطه ی نسبیتی تابش بارهای شتابدار المپیاد فیزیکتانسور انرژی تکانه میدان الکترومغناطیس
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل4 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل5 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک - کلپنر فصل 14 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

سیالات

استاتیک سیالات(مقدماتی)

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مفهوم سیال چگالی و چگالی نسبی معرفی فشار فشار در مایعات در حضور گرانش مانومترها و بارومترها سیفون اصل پاسکال نیروی وارد از طرف سیال به دیواره ی ظرف نیروی ارشمیدس معرفی کشش سطحی و توصیف میکروسکوپیک آن معرفی چسندگی و توصیف میکروسکوپیک آن انرژی ناشی از کشش سطحی و چسبندگی نیروی کشش سطحی و چسبندگی بررسی چند مسئله ( آب در لوله ی مویین، حباب ها و قطره ها کروی)
منابع :

الفبای حرارت و سیالات فصل 1 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل 11 درسنامه و حل مسئله

برگزیده مسائل فیزیک روسیه بخش اول حل مسئله

دروه درسی فیزیک فصل دوم حل مسئله

مسائل پیکارجوی فیزیک فصل اول حل مسئله

دینامیک سیالات (مقدماتی)

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مفهوم میدان سرعت و حرکت پایا حرکت با شتاب ثابت و تابع فشار در سیال نیروی ارشمیدس در حرکت شتابدار بقای جرم و معادله ی پیوستگی تراکم ناپذیری معادله ی برنولی بررسی چند مسئله ( جریان سیال در لوله های مختلف) معرفی گرانروی
منابع :

الفبای حرارت و سیالات فصل 2 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک پایه ی بلت جلد دوم فصل 11 درسنامه و حل مسئله

برگزیده مسائل فیزیک روسیه بخش اول حل مسئله

دروه درسی فیزیک فصل دوم حل مسئله

مسائل پیکارجوی فیزیک فصل دوم حل مسئله

استاتیک سیالات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
تعریف شاره معرفی میدان سرعت و ارتباط آن با حرکت ذرات میکروسکوپیک معرفی مفهوم شاره ی ایستا معادله ی تعادل سیالات در حضور نیروی خارجی محاسبه ی فشار در مسایل مختلف ( برای مثال فشار درون ستاره های کروی) قانون نیرو و گشتاور ارشمیدس معرفی کار نیروی ارشمیدس و مفهوم آن شعاع انحنا خم ها و رویه ها کشش سطحی و معادله ی تعادل لایه ها با کشش سطحی در حضور اختلاف فشار حل مسئله آب در آکواریوم و حل معادله ی سطح بررسی مسئله قطره بر روی سطح بررسی مسئله ی شاره ی چرخان (در حضور و یا عدم حضور اثر کشش سطحی) معرفی ضریب تراکم پذیری حل تقریبی معادله ی تعادل در سیال های تراکم پذیر نیروی ارشمیدس در سیال های تراکم پذیر بررسی مسئله ی فشار آب در اقیانوس ها
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 1 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل2 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part 1,7 حل مسئله

سینماتیک شاره ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خط شار و تابع شار مسیر ذرات رگه بررسی سیالات پایا حل چند مسئله و محاسبه ی خط شار-مسیر ذره-رگه برای سیالات نا پایا المپیاد فیزیکبررسی انبساط و انقباض المان های سیال با توجه به میدان سرعت المپیاد فیزیکچرخش و سرعت زاویه ای سیال المپیاد فیزیکتانسور کرنش در سیال و مفهوم آن
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 2,5 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل3 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part 2 حل مسئله

شاره ی پتانسیلی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی شاره های پتانسیلی به عنوان شاره های تراکم ناپذیر و غیرچرخشی معرفی تابع شار و تابع پتانسیل معادله ی لاپلاس در سیال پتانسیلی معرفی شرایط مرزی بر روی دیواره های نفوذ ناپذیر بررسی یکتایی معادله ی لاپلاس با شرایط مرزی نیومن معرفی چشمه ها و چاه ها و محاسبه ی میدان سرعت معرفی گردابه ها و محاسبه ی میدان سرعت حل کلی میدان سرعت سیال در حضور گردابه ها و چشمه ها و چاه ها معرفی روش تصویر در حل مسایل مختلف مسئله ی چشمه و گردابه در حضور دیواره ی نفوذ ناپذیر مسئله ی کره ی نفوذناپذیر در مقابل جریان یکنواخت سیال مدل سازی مسائل مختلف با کمک سیال پتانسیلی المپیاد فیزیکحل مسئله ی حرکت جسم دلخواه در سیال پتانسیلی و معرفی ماتریس جرم موثر المپیاد فیزیکروش اعداد مختلط در حل مسائل المپیاد فیزیکبررسی روش تفکیک متغیر ها درحل جریان های دلخواه با شرایط مرزی مختلف
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 6 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل6 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part2 حل مسئله

دینامیک سیالات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مشتق همرفتی المپیاد فیزیکمعرفی تانسور تنش معرفی تعادل ترمودینامیکی موضعی و معرفی میدان دما معرفی مجهولات در یک مسئله ی کلی مکانیک سیالات بقای جرم و معادله ی پیوستگی در سیال معرفی معادله ی حالت المپیاد فیزیکاثبات معادله ی دینامیک حاکم بر میدان سرعت با کمک معادله ی نیوتن و بر حسب تانسور تنش المپیاد فیزیککاربرد قوانین انتقال حرارت و قوانین ترمودینامیک در محاسبه ی مجهولات ترمودینامیکی
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 4,8,9 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل3 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part1,2 حل مسئله

سیال ایده آل

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی سیال ایده آل و خواص آن المپیاد فیزیکتانسور تنش در سیال ایده آل معادله ی اویلر اثبات معادله ی برنولی برای سیال تراکم ناپذیر ایده آل در حالت پایا آنتالپی و اثبات معادله ی فرآیند های جریان بررسی حالت خاص قضیه ی برنولی در سیالات غیر چرخشی قضیه ی کلوین المپیاد فیزیکچگالی و چگالی جریان انرژی سیال و معادله ی پیوستگی انرژی در سیال ایده آل المپیاد فیزیکچگالی و چگالی جریان تکانه ی خطی سیال و معادله ی پیوستگی تکانه ی خطی در سیال ایده آل المپیاد فیزیکتانسور انرژی تکانه ی سیال ایده آل
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 4 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل3 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part1 حل مسئله

گرانروی و سیال ویسکوز

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی پدیده ی گرانروی تانسور تنش در سیال ویسکوز و معرفی ضرایب گرانروی معادله ی نوی- استوکس معادله ی نوی- استوکس در حالت خاص سیال تراکم ناپذیر محاسبه ی آهنگ تولید گرما در سیالات تراکم ناپذیر توسط گرانروی شرایط مرزی سیال ویسکوز تانسور تنش در دستگاه های مختلف مولفه های معادله ی نوی استوکس در دستگاه های مختلف بررسی چند مسئله برای سیال ویسکوز تراکم ناپذیردر حالت پایا( سیال در بین صفحه و یا استوانه های چرخان – در داخل لوله های دایروی، بیضوی، چند ضلعی منتظم) بررسی چند مسئله برای سیال ویسکوز تراکم ناپذیردر حالت ناپایا ( برای مثال سیال بین صفحات نوسان کننده) قانون نیروی استوکس اثبات مثبت بودن ضرایب گرانروی
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 3,9 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل3 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part2 حل مسئله

امواج

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
امواج درون سیال تراکم پذیر ایده آل ومعرفی صوت و محاسبه ی سرعت آن سرعت صوت در گاز کامل چگالی و چگالی جریان تکانه و انرژی در صوت عبور و بازتاب موج صوتی در برخورد با مرز بین دو محیط ( قانون اسنل دکارت و محاسبه ضرایب بازتاب و عبور) انتشار صوت در محیط متحرک امواج کروی و کره ی تبنده در سیال بررسی تاثیر گرانروی در تضعیف صوت معرفی امواج سطحی در سیال امواج ناشی از گرانش و معادله ی پاشنگدی آن ها تاثیر کشش سطحی بر امواج سطحی امواج با طول موج بسیار بلند و بسیار کوتاه امواج سطحی در مرز بین دو سیال مختلف
منابع :

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل13 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part1,8 حل مسئله

تحلیل ابعادی و تشابه

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی تحلیل ابعادی بی بعد کردن معادلات معرفی اعداد رینولدز،وبر،اویلر، ماخ، فرود ،استروهال سیال ها در عدد رینولدز کوچک و بزرگ
منابع :

مکانیک شاره ها - امیر آقا محمدی فصل 7 درسنامه و حل مسئله

دینامیک شاره ها هیوز – برایتون فصل4 درسنامه و حل مسئله

Fluid Mechanics (Landau-Lifshitz)part2 حل مسئله

فیزیکمدرن

معضلات فیزیک کلاسیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
مروی بر فیزیک کلاسیک المپیاد فیزیکمسئله ی ظرفیت گرمایی مواد و گاز کامل در فیزیک کلاسیک و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی المپیاد فیزیکتوصیف کلاسیک مسئله ی تابش جسم سیاه، تابع توزیع ریلی جینز و فاجعه ی فرابنفش آزمایش فوتوالکتریک و توصیف کلاسیک مسئله ی پایداری اتم هیدروژن
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 38 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 1 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 1 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ - رزنیک فصل 1 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 5 درسنامه

تابش گرمایی و فوتون ها

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نظریه ی تابش گرمایی پلانک و معرفی تراز های گسسته انرژی المپیاد فیزیکتابع توزیع پلانک و اثبات قوانین وین و استفان – بولتزمن المپیاد فیزیکدما سنجی از طریق تابش گرمایی معرفی فوتون توسط انیشتین و توصیف نتایج آزمایش فوتوالکتریک المپیاد فیزیکاثر کامپتون برهمکنش فوتون ها با اتم ها المپیاد فیزیکتولید اشعه ی ایکس نابودی و خلق زوج الکترون – پوزیترون سطح مقطع پراکندگی برهمکنش ها بررسی خواص فوتون بررسی دیدگاه موجی و ذره ای امواج الکترومغناطیسی بررسی برهمکنش فوتون ها با سیستم های دو ترازه، جذب، گسیل خود به خودی و گسیل القایی معرفی لیزر
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 38 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 4 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 3 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ - رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 5 درسنامه

خواص موج گونه ی ذرات

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
فرضیه ی دوبروی و موج مادی طول موج و فرکانس دوبروی بررسی مفهوم دوگانگی موج -ذره آزمایش پراش ذرات مادی از صفحات اتمی آزمایش دو شکاف یانگ با امواج مادی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (مکان و تکانه) عدم قطعیت انرژی – زمان معرفی بسته ی موج و پدیده ی زنش سرعت گروه سرعت گروه امواج مادی معرفی تابع موج و تعبیر احتمالاتی بورن
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 39 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 5 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 4 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ - رزنیک فصل3 درسنامه و حل مسئله

مدل رادرفرود – بوهم برای اتم هیدروژن

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مدل تامسون معرفی پراکندگی رادرفورد و مدل آن طیف جذبی نشری اتم هیدروژن و فرمول ریدبرگ و معرفی سری های مختلف تابشی مدل بوهر و فرض کوانتش تکانه ی زاویه ای تراز های گسسته الکترون و کوانتش انرژی بررسی تابش و جذب فوتون توسط اتم هیدروژن و اثبات معادله ی ریدبرگ المپیاد فیزیکبررسی اتم های سنگین تر المپیاد فیزیکآزمایش فرانک – هرتز المپیاد فیزیکاصل تناظر المپیاد فیزیکتصحیح جرم محدود هسته در مدل بوهر المپیاد فیزیککوانتش زومرفلد المپیاد فیزیکضعف های مدل بوهر
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 40 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ - رزنیک فصل4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک موجی و معادله ی شرودینگر و بررسی اتم های سنگین تر

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی شرودینگر بررسی شرایط مرزی تابع موج بهنجارش تابع موج و تعبیر احتمالاتی معادله ی مستقل از زمان شرودینگر و ویژه تابع ها بررسی مسئله ی ذره ی آزاد بررسی مسئله ی ذره در جعبه یک بعدی بررسی مسئله برخورد ذرات با سد پتانسیل و ضرایب بازتاب و عبور بررسی مسئله ذره در جعبه ی دو بعدی و سه بعدی ذره در چاه پتانسیل با عمق محدود و معرفی پدیده تونل زنی کوانتومی توصیف تابع موج در نواحی ممنوعه توصیف نوسانگر هماهنگ ساده و تراز های انرژی آن توصیف اتم هیدروژن در مکانیک موجی ، اعداد کوانتومی و تراز های انرژی معرفی تکانه زاویه ای مداری و اسپینی معرفی گشتاور مغناطیسی ذرات آزمایش اشترن گرلاخ بررسی تبهگنی در اتم هیدروژن بررسی اتم های سنگین تر و اصل طرد پائولی
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 40 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 7 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 5و7و8 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ - رزنیک فصل5و6و7و8 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هسته ای

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
بررسی ساختار هسته و ذرات تشکیل دهنده ی آن معرفی عدد جرمی و عدد اتمی شکل و اندازه ی هسته ها معرفی انرژی بستگی المپیاد فیزیکنمودار انرژی بستگی بر واحد نوکلئون در هسته های مختلف معرفی نیروی هسته ای قوی تراز های هسته و رادیواکتیویتی واپاشی هسته ها و معرفی نیمه عمر المپیاد فیزیکمعرفی منحنی هسته های پایدار المپیاد فیزیکبررسی قوانین پایستگی در واپاشی ذرات المپیاد فیزیکاثر موسباور واپاشی آلفا و توصیف کوانتومی آن واپاشی گاما واپاشی بتا و بتای معکوس و نیروی هسته ای قوی پرتوزایی طبیعی المپیاد فیزیکبررسی پدیدهی تشدید هسته ای المپیاد فیزیکزنجیر واپاشی هسته های مختلف معرفی دوترون و تریتیم واکنش های هسته ای کم انرژی و کاربرد های آن شکافت و همجوشی هسته ای
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 42و43 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 8و9و10 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 12و13 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 6 درسنامه

ذرات بنیادی

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
معرفی نیروهای بنیادی طبیعت دسته بندی ذرات (لپتون ها – مزون ها – باریون ها) معرفی عدد لپتونی و باریونی قوانین پایستگی در واکنش ها واپاشی ذرات بنیادی کوراک ها نوترینو ها و مدل استاندارد ذرات
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 44 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 11 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 14 درسنامه و حل مسئله

نظریه ی رسانش در مواد

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
خواص الکتریکی جامدات مدل دروده و نظریه ی الکترون های آزاد نظریه ی نواری در جامدات بلوری نارساناها فلزات نیمه رساناها و انواع مختلف آن پیوند های P-N معرفی دیود ها و ترانزیستور ها و فیزیک میکروسکوپیکی آن ها برساناها
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 41 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 11 درسنامه و حل مسئله

اختلال

تقریب توابع و بسط تیلور

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
آشنایی با چندجمله ای تیلور بسط تیلور چندجمله ای ها و توابع کسری بسط تیلور توابع مثلثاتی بسط تیلور توابع لگاریتمی و نمایی
منابع :

حساب دیفرانسیل توماس، ج 1، فصل 12، بخش سری تیلور درسنامه و حل مسئله

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

روش بسط و اختلال

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
روش اختلال در چندجمله ای ها روش بسط در معادلات دیفرانسیل روش اختلال در معادلات دیفرانسیل روش تقریب و اختلال در معادلات انتگرالی روش تکرار و مسیر
منابع :

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 2 و اوایل فصل 3 درسنامه و حل مسئله

مقاله اختلال از دکتر آقامحمدی درسنامه

روش های اختلالی، فصل 1 درسنامه و حل مسئله

کاربرد تقریب و اختلال در فیزیک

المپیاد فیزیک
زیرسرفصل‌ها :
نحوه استفاده از این روش در فیزیک بالخصوص مکانیک و الکترومغناطیس
منابع :

تقریب و اختلال در مکانیک، فصل 3 تا پایان کتاب درسنامه و حل مسئله

سوالات ادوار تابستانه المپیاد فیزیک حل مسئله

سوالات المپیاد فیزیک

فیلتر سوالات

دریافت سوالات به صورت PDF

المپیاد فیزیک

مرحله اول

دوره اول

نمایش سوالات دوره

دوره دوم

نمایش سوالات دوره

دوره هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره نهم

نمایش سوالات دوره

دوره دهم

نمایش سوالات دوره

دوره یازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره دوازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره سیزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره چهاردهم

نمایش سوالات دوره

دوره پانزدهم

نمایش سوالات دوره

شانزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره هفدهم

نمایش سوالات دوره

هجدهم

نمایش سوالات دوره

دوره نوزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره بیستم

نمایش سوالات دوره

بیست و یکم

نمایش سوالات دوره

بیست و دوم

نمایش سوالات دوره

بیست و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و ششم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هفتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و نهم

نمایش سوالات دوره

دوره سی ام

نمایش سوالات دوره

دوره سی و یکم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و دوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و ششم

نمایش سوالات دوره

مرحله دوم

دوره اول

نمایش سوالات دوره

دوره دوم

نمایش سوالات دوره

دوره سوم

نمایش سوالات دوره

دوره چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره ششم

نمایش سوالات دوره

دوره هفتم

نمایش سوالات دوره

دوره هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره نهم

نمایش سوالات دوره

دوره دهم