آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1377 – آزمون اول – سؤال 1

آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1377 – آزمون اول – سؤال 1

مرحله : دوره تابستانی (چهل نفر)

دوره : سال 1377 » آزمون اول

دیدگاهتان را بنویسید

ورود عضویت