بلاگ

«مکانیک تحلیلی» فولز

«مکانیک تحلیلی» فولز

کتاب «مکانیک تحلیلی» (Analytical Mechanics) نوشته گرانت ر. فولز و جرج ال کسیدی، یکی از منابع دانشگاهیِ مکانیک است که می‌تواند منبعی برای سطح پیشرفته درس مکانیک در المپیاد فیزیک هم در نظر گرفته شود. با توجه به پیشرفته بودنِ کتاب، مراجعه به کتاب بیش‌تر به معلمان توصیه می‌گردد، اما دانش‌پژوهان هم به خصوص در مراحل پیشرفته المپیاد، می‌توانند از محتوای کتاب استفاده کنند. کتاب اکیدا به استفاده از حساب دیفرانسیل و انتگرال متکی است.

 

دریافت pdf نسخه انگلیسی کتاب فولز

ترجمه‌های مختلفی از کتاب در بازار موجود است که مشخصات کتاب‌شناختیِ یکی از این ترجمه‌ها بدین شرح است:

مکانیک تحلیلی. گرانت ر. فولز و جرج ال کسیدی. مترجمان: غلامرضا ملک‌زاده و محمدحسین کاشانی حصار. تهران: انتشارات نما.

فصل 10 کتاب (با موضوع مکانیک لاگرانژی) از سرفصل‌های المپیاد فیزیک خارج است، اما سایر فصل‌ها مرتبط با سرفصل‌های المپیاد هستند.

 

 

 

طبقه‌بندی سرفصل های کتاب مکانیک تحلیلی فولز

توضیحات :

سرفصل هایی که مرتبط با المپیاد نیستند، در این فهرست ذکر نشده اند.
مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
دوره تابستانی (40 نفر)
دوره تیم / جهانی

سرفصل های کتاب مکانیک تحلیلی فولز

فصل 1. مفاهیم بنیادی: بردارها

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
اندازه گیری فضا و زمان: واحدها بردارها ضرب اسکالر ضرب برداری «مکانیک تحلیلی» فولزضرب سه گانه تغییر سیستم مختصات: ماتریس تبدیل مشتق یک بردار بردار موقعیت یک ذره، سرعت و شتاب در مختصات دکارتی سرعت و شتاب در صفحه مختصات قطبی «مکانیک تحلیلی» فولزسرعت و شتاب در مختصات استوانه ای و کروی

فصل 2. مکانیک نیوتنی: حرکت مستقیم الخط یک ذره

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
قانون نیوتن در حرکت: مقدمه تاریخی حرکت مستقیم الخط: شتاب یکنواخت تحت تأثیر یک نیروی ثابت نیروهای وابسته به موقعیت: مفاهیم انرژی جنبشی و پتانسیل نیروهای وابسته به سرعت: مقاومت سیال و سرعت حد

فصل 3. نوسان ها

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
نیروی برگرداننده خطی: حرکت هماهنگ نکات مربوط به انرژی در حرکت هماهنگ حرکت هماهنگ میرا «مکانیک تحلیلی» فولزفضای فاز حرکت هماهنگ واداشته: تشدید «مکانیک تحلیلی» فولزنوسانگر غیرخطی «مکانیک تحلیلی» فولزنیروی محرکه غیرسینوسی: سری فوریه

فصل 4. حرکت عمومی یک ذره در سه بعد

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
تابع انرژی پتانسیل در حرکت سه بعدی: عملگرِ ∇ نیروهای دارای متغیرهای جداشدنی، حرکت پرتابی نوسانگر هماهنگ دو و سه بعدی حرکت ذرات باردار در میدان های الکتریکی و مغناطیسی حرکت مقید یک ذره

فصل 5. دستگاه های مرجع نالخت

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
دستگاه های مختصات شتابدار و نیروهای لختی دستگاه مختصات دوار دینامیک یک ذره در دستگاه مختصات دوار اثرات چرخش زمین حرکت یک پرتابه در استوانه دوار آونگ فوکو

فصل 6. نیروهای جاذبه مرکزی

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
نیروی جاذبه بین یک کره یکنواخت و یک ذره قوانین کپلر برای حرکت سیاره ای قانون دوم کپلر قانون اول کپلر: قانون بیضی ها قانون سوم کپلر: قانون همسازها انرژی پتانسیل در یک میدان گرانشی؛ پتاسیل گرانشی انرژی پتانسیل در یک میدان مرکزی انرژی های مداری در میدان عکس مجذوری حدهای حرکت شعاعی: پتانسیل مؤثر «مکانیک تحلیلی» فولزمدارهای تقریبا دایره ای در میداه های مرکزی: پایداری زوایای اوج و حضیض در مدارهای تقریبا دایره ای «مکانیک تحلیلی» فولزپراکندگی ذرات آلفا (پراکندگی رادرفورد)

فصل 7. دینامیک سیستم های ذرات

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
مرکز جرم و تکانه خطی یک سیستم تکانه و انرژی جنبشی یک سیستم حرکت دو جسم با عکس العمل متقابل: جرم کاهیده «مکانیک تحلیلی» فولزمساله سه جسم مقید برخوردها برخوردهای مایل و پراکندگی: مقایسه مختصات آزمایشگاه و مختصات مرکز جرم حرکت یک جسم دارای جرم متغیر: حرکت موشک

فصل 8. مکانیک اجسام صلب: حرکت در صفحه

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
مرکز جرم یک جسم صلب دوران یک جسم صلب حول محور ثابت: لختی دورانی محاسبه لختی دورانی آونگ فیزیکی تکانه زاویه ای یک جسم صلب در حرکت آرام مثال هایی از حرکت آرام یک جسم صلب ضربه و برخورد در اجسام صلب

فصل 9. حرکت اجسام صلب در سه بعد

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
چرخش یک جسم صلب حول یک محور دلخواه محورهای اصلی یک جسم صلب، موازنه دینامیک معادله اویلر برای حرکت یک جسم صلب دوران آزاد یک جسم صلب: تشریح هندسی حرکت دوران آزاد یک جسم صلب با یک محور تقارن تشریح دوران یک جسم صلب نسبت به دستگاه مختصات زاویه ای حرکت یک فرفره «مکانیک تحلیلی» فولزمعادله انرژی و ناوش «مکانیک تحلیلی» فولزقطب نمای ژیروسکوپی چرا لانس سقوط نکرد (حرکت دوچرخه)

فصل 11. دینامیک سیستم های نوسانی

«مکانیک تحلیلی» فولز
زیرسرفصل‌ها :
انرژی پتانسیل، تعادل و پایداری نوسان یک سیستم با یک درجه آزادی حول وضعیت تعادل پایدار «مکانیک تحلیلی» فولزنوسانگرهای هماهنگ جفت شده، مختصات نرمال «مکانیک تحلیلی» فولزفرضیه عمومی سیستم های ارتعاشی «مکانیک تحلیلی» فولزارتعاش یک فنر بارگذاری شده، یا آرایه ای خطی از نوسانگرهای هماهنگ جفت شده ارتعاش یک سیستم پیوسته: معادله موج
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت