بلاگ

«فیزیک پایه» (بلت)

«فیزیک پایه» (بلت)

کتاب «فیزیک پایه» یکی از منابع خوب برای «آشنایی اولیه» با سرفصل‌های مختلف فیزیک است. مشخصات کتاب‌شناختی آن بدین شرح است:

فیزیک پایه (چهار جلدی)، فرانک ج. بلت. مترجم: مهران اخباری‌فر. تهران: انتشارات فاطمی.

کتاب فوق در واقع ترجمه ویراست سوم کتابِ Principles of physics است که در چهار جلد با موضوعاتِ زیر ارائه می‌گردد

  • جلد اول: مکانیک
  • جلد دوم: سیالات، حرارت و امواج
  • جلد سوم: الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس
  • جلد چهارم: نور و فیزیک نوین

از مزیت‌های مهم این کتاب، می‌توان به پیش‌نیازهای اندک ریاضی اشاره کرد، به صورتی‌که تنها اندکی جبر و مثلثاتِ ساده برای مطالب کتاب، کافی است و همین، این کتاب را به نقطه‌شروع مناسبی برای بسیاری از سرفصل‌ها تبدیل می‌کند.

نکته مثبتِ دیگر، مساله‌های کتاب است که در دو بخشِ «پرسش‌های چندگزینه‌ای» (که بیشتر جنبه مفهومی دارند) و «مسائل» (به صورت طبقه‌بندی‌شده) ارائه شده است. مسائلِ سه‌ستاره کتاب، مسائل جذابی هستند و گاه در سطح مسائل مرحله دوم المپیاد قرار می‌گیرند. با توجه به «جامع» بودنِ کتاب و پوشش دادنِ اکثر سرفصل‌های فیزیک، اگر در مبحثی دنبالِ مساله خوب برای حل‌کردن می‌گشتید، کتاب فیزیک پایه یک گزینه خوب برای پیدا کردنِ مساله است. گفتنی است پاسخِ مسائلِ فرد در انتهای کتاب آورده شده و می‌توانید جواب آخر این مسائل را با کتاب مقایسه کنید.

 

طبقه‌بندی سرفصل های کتاب فیزیک پایه

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
دوره تابستانی (40 نفر)
دوره تیم / جهانی

جلد اول: مکانیک

واحدها، دیمانسیون ها و سایر مقدمات

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
واحدها واحدهای اصلی واحدهای فرعی و تحلیل دیمانسیونی نمادگذاری علمی و رقم های بامعنی کمیت های عددی (اسکالر) و برداری

سینماتیک در یک بعد

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
حرکت مستقیم الخط سرعت شتاب یکنواخت

سینماتیک در دو بعد؛ بردارها

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
جمع و تفریق برداری بردارهای جابه‌جایی، سرعت و شتاب حرکت شتابدار یکنواخت در دو بعد جمع سرعت ها: چارچوب مرجع

دینامیک

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
قوانین حرکت نیوتن کاربرد قوانین نیوتن اصطکاک

کار، انرژی و توان

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
کار انرژی جنبشی: قضیه کار-انرژی انرژی پتانسیل و نیروهای پایستار پایستگی انرژی توان

ضربه و اندازه حرکت

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
نیروهای خارجی و داخلی تجدیدنظر در قانون دوم نیوتن: اندازه حرکت خطی پایستگی اندازه حرکت خطی برخوردهای کشسان و ناکشسان برخورد در حرکت یک بعدی برخورد در حرکت دو بعدی مرکز جرم

حرکت دایره ای

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
سینماتیک حرکت دایره ای رابطه بین حرکت دورانی و انتقالی دینامیک حرکت دایره ای یکنواخت شیب عرضی پیچ ها

گرانش

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
قانون عمومی جاذبه گرانشی انرژی پتانسیل گرانشی؛ میدان و پتانسیل گرانشی قوانین حرکت سیاره ای کپلر «فیزیک پایه» (بلت)تعیین G: توزین یا تعیین وزن زمین

تعادل چرخشی؛ دینامیک اجسام گسترده

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
گشتاور نیرو و تعادل چرخشی مرکز جرم و گرانیگاه دینامیک چرخشی گشتاور ماند (لختی دورانی) قضیه محورهای موازی اندازه حرکت زاویه ای ژیروسکوپ و دوچرخه انرژی جنبشی چرخشی

جلد دوم: سیالات، حرارت و امواج

خواص مکانیکی ماده

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
جامدات، مایعات و گازها چگالی و خواص کشسان جامدات مدول یانگ، مدول برشی و مدول کشسانی حجمی کشش سطحی چسبناکی، چسبندگی، زاویه تماس و مویینگی

هیدروستاتیک و هیدرودینامیک

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
فشار جو فشار مایعات شناوری جریان لایه ای و آشفته اثر برنولی جریان سنجِ ونتوری و افشانک جریان گرانرو (آرام یا بی تلاطم) «فیزیک پایه» (بلت)آشفتگی (تلاطم) سرعت حدی «فیزیک پایه» (بلت)رسوب گذاری و گریز از مرکز

خواص کرمایی، گرماسنجی و هم ارزِ مکانیکی گرما

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
دما روش های دماسنجی انبساط گرمایی ظرفیت گرمایی گرمای نهان گرماسنجی انتقال گرما همرفت رسانش تابش

قانون گازهای کامل و نظریه جنبشی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
کمیت های مولی معادله حالت گاز کامل نظریه جنبشی ظرفیت گرمایی گازها (تک اتمی و دو اتمی) مخلوط گازها

ترمودینامیک

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
قوانین صفرم و اول ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک ماشین های گرمایی «فیزیک پایه» (بلت)آنتروپی و قانون دوم «فیزیک پایه» (بلت)تعبیر آماری آنتروپی؛ مرگ گرمایی

حرکت نوسانی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
تعادل پایدار، ناپایدار و بی‌تفاوت حرکت هماهنگ ساده سیستم جرم و فنر رابطه حرکت هماهنگ ساده با حرکت دایره ای آونگ ساده «فیزیک پایه» (بلت)مروری بر اصل هم ارزی «فیزیک پایه» (بلت)آونگ فیزیکی انرژی سیستم نوسان کننده نوسان های واداشته، میرایی و تشدید

امواج مکانیکی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
امواج سینوسی برهم‌نهی امواج بازتابش امواج امواج ایستاده تشدید «فیزیک پایه» (بلت)ضربان (زنش) سرعت انتشار موج سوار بر ریسمان انرژی ریسمان مرتعش

صوت

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
تولید صوت سرعت صوت رابطه بین افت و خیز فشار و جابه‌جایی متوسط مولکول های گاز شدت صوت و دسی بل «فیزیک پایه» (بلت)برهم‌نهی امواج صوتی اثر دوپلر پراکندگی امواج «فیزیک پایه» (بلت)ناوبری خفاش ها «فیزیک پایه» (بلت)فیزیولوژی شنوایی

جلد سوم: الکتریسیته، مغناطیس و الکترومغناطیس

الکتروستاتیک: بار، میدان الکتریکی و پتانسیل

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
منشأ بار الکتریکی رسانا، نارسانا و نیمه رسانا برهم کنش بین بارها: قانون کولن اتصال به زمین و بار دار کردن از طریق القا دوقطبی های دائمی و القایی نیروی الکتروستاتیکی ناشی از توزیع بارها میدان الکتریکی قانون گاوس میدان الکتریکی داخل یک رسانا، حفاظت پتانسیل الکتروستاتیکی انرژی اجسام باردار الکترون ولت پتانسیل ناشی از میدان الکتریکی یکنواخت پتانسیل ناشی از بار نقطه ای سطوح هم پتانسیل پتانسیل ناشی از توزیع باز

خازن

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
خازن و ظرفیت انرژی الکتروستاتیکی خازن ها انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی ترکیب متوالی و موازی خازن ها

جریان های الکتریکی دائم

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
منبع های نیروی محرکه الکتریکی: باتری ها جریان الکتریکی مقاومت و مقاومت ویژه جریان، ولتاژ و اتلاف توان در مدارهای ساده ترکیب مقاومت ها قواعد کیرشهف باتری واقعی و مقاومت داخلی اندازه گیری شدت جریان و ولتاژ مدارهای پل «فیزیک پایه» (بلت)رسانش عصبی

مغناطیس

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
میدان مغناطیسی نیروی وارد بر جریان در میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی زمین مسیر بارهای متحرک در میدان مغناطیسی سیکلوترون اثر هال تولید میدان مغناطیسی میدان مغناطیسی ناشی از یک خط مستقیم جریان نیروی بین دو جریان؛ تعریف آمپر قانون آمپر حلقه های جریان، چنبره و سیم لوله مواد مغناطیسی سنجه ها

القای الکترومغناطیسی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
نیروی محرکه القایی؛ قانون فارادی و قانون لنز نیروی محرکه القایی حرکتی القای متقابل خودالقایی انرژی ذخیره شده در القاگر «فیزیک پایه» (بلت)مولد «فیزیک پایه» (بلت)ابررسانایی و کاربردهای آن

جریان ها و ولتاژهای تابع زمان (مدارهای AC)

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
پاسخ مدارهای ساده به ناپیوستگی های جریان یا ولتاژ مدارهای RC مدارهای RL جریان و ولتاژ متناوب مدار RLC و تشدید «فیزیک پایه» (بلت)پالایه «فیزیک پایه» (بلت)ترانسفورماتور «فیزیک پایه» (بلت)آثار فیزیولوژیکی جریان الکتریکی

امواج الکترومغناطیسی و ماهیت نور

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
جریان جابه‌جایی امواج الکترومغناطیسی نور سرعت نور ضریب شکست موج و پرتو «فیزیک پایه» (بلت)اصل هویگنس بازتابش امواج تخت شکست بازتابش کلی داخلی «فیزیک پایه» (بلت)آندوسکوپ پاشندگی

جلد چهارم: نور و فیزیک نوین

نورشناسی هندسی؛ ابزارهای نوری

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
آینه های تخت آینه های کروی عدسی ها پرتوهای اصلی برای عدسی ها و یافتن مکان تصویر «فیزیک پایه» (بلت)ابیراهی ها «فیزیک پایه» (بلت)چشم «فیزیک پایه» (بلت)دوربین عکاسی و دستگاه نمایش اسلاید «فیزیک پایه» (بلت)ذره بین جواهرسازان «فیزیک پایه» (بلت)میکروسکوپ «فیزیک پایه» (بلت)تلسکوپ

نورشناسی فیزیکی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
همدوسی تداخل تداخل دو شکاف تداخل لایه نازک «فیزیک پایه» (بلت)تداخل سنج ها «فیزیک پایه» (بلت)تمام نگاری «فیزیک پایه» (بلت)پراش «فیزیک پایه» (بلت)توری پراش توان تفکیک «فیزیک پایه» (بلت)قطبش

نسبیت

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
نسبیت کلاسیک آزمایش مایکلسون-مورلی اصول موضوع نظریه نسبیت خاص همزمانی و اتساع زمان پارادوکس دوقلوها جمع سرعت ها هم ارزی جرم-انرژی «فیزیک پایه» (بلت)تایید تجربی نظریه نسبیت خاص «فیزیک پایه» (بلت)نسبیت عام

مبانی نظریه کوانتومی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
«فیزیک پایه» (بلت)تابش جسم سیاه اثر فوتوالکتریک «فیزیک پایه» (بلت)گرمای ویژه جامدات «فیزیک پایه» (بلت)پرتوهای ایکس «فیزیک پایه» (بلت)پراکندگی کامپتون «فیزیک پایه» (بلت)امواج ماده «فیزیک پایه» (بلت)اصل عدم قطعیت «فیزیک پایه» (بلت)ذرات و پادذرات

ساختار اتمی و طیف اتمی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
مدل اتم هیدروژن بور کسیل و جذب تابش: نمودار تراز انرژی «فیزیک پایه» (بلت)امواج دوبروی و مدل بور «فیزیک پایه» (بلت)تابع موج های اتمی، اعداد کوانتومی و ساختار اتمی «فیزیک پایه» (بلت)ترازهای انرژی اتمی در میدان مغناطیسی «فیزیک پایه» (بلت)اتم های چند الکترونی و جدول تناوبی «فیزیک پایه» (بلت)خطوط پرتو ایکس مشخصه میزرها و لیزرها

تجمع مولکول ها و جامدات

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
«فیزیک پایه» (بلت)پیوندهای مولکولی «فیزیک پایه» (بلت)طیف مولکولی «فیزیک پایه» (بلت)چسبناکی مایعات «فیزیک پایه» (بلت)نظریه نوار انرژی جامدات «فیزیک پایه» (بلت)وسیله های نیمه رسانا

فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی

«فیزیک پایه» (بلت)
زیرسرفصل‌ها :
ساختار هسته و نیروهای هسته ای «فیزیک پایه» (بلت)تشدید مغناطیسی هسته پایداری هسته ها ثابت های واپاشی، نیم عمر ها و اکتیویته واکنش های هسته ای شکافت گداخت «فیزیک پایه» (بلت)آشکارسازهای تابش «فیزیک پایه» (بلت)عمرسنجی رادیواکتیویته «فیزیک پایه» (بلت)ذرات بنیادی «فیزیک پایه» (بلت)نظریه های میدان کوانتومی
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت