نقشه راه درس فیزیک مدرن

به قلم استاد:
سید محمدحسین شریفی کلهرودی
نقشه‌راه درس فیزیک نوین
نقشه‌راه درس فیزیک نوین

مقدمه و معضلات فیزیک کلاسیک. اوایل قرن بیستم، فیزیک نظری علاوه بر مشکلات مربوط به نسبیت و فضا و زمان، دارای معضلات و شکست های بسیار جدی دیگری بود.مشکلات فیزیک نظری در این دوره، منجر به تدوین بخش انقلابی جدیدی در فیزیک شدند. در بخش نسبیت خاص گفته شد که چگونه معضلات مربوط به نسبیت و فضا زمان منجربه تدوین نظریه ی نسبیت خاص شد، که توصیف  کاملا جدیدی از طبیعت را بیان می کرد. معضلات دیگر فیزیک کلاسیک در این دوره عبارت بودند از مسئله ی تابش جسم سیاه، پایداری اتم هیدروژن و ظرفیت گرمایی مواد. تلاش برای حل این مشکلات منجر به تدوین نظریه فیزیک کوانتومی شد. حال به بررسی مختصر این معضلات می پردازیم.

 

همه ی اجسام تابش گرمایی دارند. جسم سیاه جسمی است که همه ی تابش الکترومغناطیسی کهبه آن تابیده می شود را جذب کرده و به صورت الگوی خاصی که به آن تابش گرمایی می گوییم می تاباند. در ابتدا این الگوی تابشی و خواص آن یعنی قوانین وین و استفان – بولتزمن در آزمایشگاه بدست آمد. فیزیک نظری در قالب تئوری الکترومغناطیس و مکانیک آماری می کوشد تا این پدیده را توصیف کرده و نتایج آزمایشگاهی را اثبات کند. نتایج کلاسیکی فیزیک نظری در توصیف این سیستم بسیار ناامید کننده بود به طوری که این شکست در توصیف این پدیده فاجعه ی فرابنفش نامیده شد. به عنوان مثال فیزیک کلاسیک می گوید که غالب تابش گرمایی در طول موج های بسیار کم می باشد، هر چه طول موج کم تر شود تابش بیشتر می شود، توان تابشی یک جسم دما دار نیز بی نهایت بدست می آمد. همه ی این نتایج به وضوح با نتایج آزمایشگاهی و عقل سلیم در تناقض بودند.

نظریه ی الکترومغناطیس پیش بینی می کند که بارهای شتابدار با فرمول توان تابشی لارمور انرژی تابش می کنند.  حرکت الکترون نیز در اتم هیدروژن و یا بقیه ی اتم ها به صورت حرکت متناوب و شتابدار است، بنابراین این الکترون ها باید انرژی تابش کنند و پس از مدتی بر روی هسته سقوط کنند. می توان با محاسبات ساده ای نیمه عمر اتم هیدروژن را بدست آورد، این مقدار از مرتبه ی 10-^10 ثانیه می باشد. می دانیم که میلیارد های سال است که اتم ها تشکیل شده اند و پایدار مانده اند پس این نتیجه کاملا غیر قابل قبول است. علاوه بر این فیزیک کلاسیک نمی توان هیچ طول مشخصه ای را برای اتم هیدروژن پیش بینی کند، از دید فیزیک کلاسیک الکترون در اتم هیدروژن بینهایت حالت پیوسته دارد. اما نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از مطالعه ی طیف جذبی نشری اتم هیدروژن نشان می دهند که باید حتما الکترون در تراز های مشخصی قرار بگیرید و همچنین اتم هیدروژن طول مشخصه ای به عنوان معکوس ثابت ریدبرگ دارد.

مکانیک آماری با کمک قضیه ی همپاری انرژی جواب بسیار ساده ای برای ظرفیت گرمایی مواد (بر واحد تعداد ذره ) بدست می آید. مثلا این قضیه پیش بینی می کند که ظرفیت گرمایی گاز ها و جامدات بر واحد ذره همیشه ثابت می باشد که مقدار آن مضرب طبیعی از نصف ثابت بولتزمن می باشد. به وضوح این نتیجه با مشاهدات آزمایشگاهی در تناقض بود. علاوه بر این قانون سوم ترمودینامیک قید های مهمی بر روی رفتار مواد در دمای صفر قرار می دهد که کاملا در تناقش با نتایج مکانیک کلاسیک و مکانیک آماری بود.

برای حل هر کدام از این معضلات، تلاش های مختلفی صورت گرفت. در ابتدا واضح نبود که فقط یک ثابت جدید و یک نظریه ی جدید برای حل همه ی این مشکلات لازم است. اما به مرور زمان و با تلاش فیزیدانانی همچون شرودینگر، هایزنبرگ، دیراک،پلانک ، دوبروی، انیشتین و ….نهایتا در سال 1927 مکانیک کوانتومی به عنوان نظریه ی بنیادی توصیف کننده ی دینامیک سیستم های طبیعت فرمولبندی و معرفی شد.

به صورت کلی نظریه مکانیک کوانتومی دارای ساختار غنی ریاضی و بحث های عمیق پیچیده ای است. این مطالب جزو دروس المپیاد نیسیتند و فقط کافی است که به صورت مقدماتی با این نظریه آشنا بشوید. حال به بررسی بخش های مختلف این نظریه که جزو سرفصل های المپیاد هستند می پردازیم.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

تابش گرمایی و فوتون :

پلانک توانست بر اساس نتایج آزمایشگاهی و شهود فیزیکی خود، به خوبی خواص تابش گرمایی را با کمک فرضیه ی کوانتش انرژی خود توصیف کند. این فرضیه می گفت انرژی امواج الکترومغناطیسی مقادیر گسسته ای دارند. این موفقیت منجر به تولد مکانیک کوانتومی شد.  بعد ها انیشتین از این نتیجه فوتون ها را به عنوان بسته های گسسته انرژی امواج الکترومغناطیسی معرفی کرد و توانست بر اساس نتایج آزمایشگاهی اثر فوتوالکتریک را توصیف کند. در این فصل ابتدا با نحوه ی توصیف تابش گرمایی در فیزیک کلاسیک و تابع توزیع ریلی جینز آشنا می شوید، سپس می بینید که چگونه فرضیه پلانک این مسئله را حل کرده و دقیقا همان تایج آزمایشگاهی را بدست می آورد. علاوه بر این، می بینید که توصیف کلاسیکی در حل مسئله ی اثر فوتوالکتریک به چه مشکلاتی می انجامد و چگونه فرضیه ی انیشتین این پدیده را به خوبی توصیف می کند.

همچنین در این فصل با برهم کنش فوتون ها با سیستم های دو ترازه آشنا می شوید. می بینید که فوتون ها می توانند منجر به برانگیختگی سیستم ها بشوند و علاوه بر این سیستم های برانگیخته نیز می توانند فوتون تابش کنند. با مفهوم گسیل القایی و خود به خودی نیز آشنا می شوید و خواهید دید که چگونه پدیده ی گسیل القایی منجر به ساخت دستگاه لیزر می شود.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

خواص موج گونه ی ذرات. علاوه بر اینکه امواج خواص ذره گونه دارند، ذرات نیز خواص موج گونه دارند. این پدیده اواین بار تحت عنوان دوگانگی موج- ذره توسط دوبروی مطرح شد. در این فصل با امواج مادی یعنی امواجی که می توانیم به ذرات نسبت بدهیم آشنا می شوید و یاد میگیرید که چگونه بر اساس فرضیه ی دوبروی خواص این امواج را بررسی کنید.

مشابه امواج الکترومغناطیسی امواج مادی نیز باید ماهیت موج گونه ی خود را نمایش بدهند. یعنی باید بتوانیم اثرات تداخل و پراش را برای این امواج ببینیم. چون این امواج طول موج های بسیار کمی دارند برای مشاهده ی خواص موج گونه ی آن ها نیاز به صفحات اتمی داریم. در این فصل با مسائل پراش و تداخل این امواج از طریق صفحات اتمی آشنا شده و یاد می بینید که چگونه نتایج آزمایشگاهی در تطابق با فرضیه ی دوبروی هستند.

بر اساس فرضیه ی دوبروی می توان برای ذرات تابع موج تعریف کرد، در این فصل با خواص و مفهوم تابع موج و تعبیر احتمالاتی بورن آشنا می شوید

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

مدل رادفورد – بوهر برای اتم هیدروژن. همانگونه که گفته شد مسئله ی پایداری اتم هیدروژن از شکست های مهم فیزیک کلاسیک بود. نتایج طیف نگاری اتم هیدروژن می گفتند که باید الکترون در حالت های گسسته ای قرار گرفته باشد. بر این اساس بوهر یک فرض جدید برای بدست آمدن تراز های گسسته کرد. بر این اساس الکترون ها فقط می توانستند مقادیر گسسته ای برای تکانه زاویه ای خود داشته باشند. این فرض نتاشی از شهود و نتایج آزمایشگاهی بود و بوهر نمی توانست آن را اثبات کند، اما در عوض نتایج این فرض عالی بود زیرا هم گسستگی تراز های الکترون را به درستی توصیف می کرد، و هم می توانست به خوبی نتایج طیف نگاری اتم هیدروژن را که در قالب معادله ی ریدبرگ بیان می شدند توصیف کند. در این فصل در ابتدا با مدل بوهر و نحوه ی اتم هیدروژن اشنا می شوید. سپس می بینید که چگونه می توان با کمک این مدل اتم های سنگین تر را نیز توصیف کرد. این مدل کاستی هایی نیز دارد. برای مثال بوهر فقط مدار های دایروی را در نظر می گرفت و همچنین نمی توانست درباره ی تبهگنی اتم هیدروژن توصیق قابل قبولی بیان کند. بعد ها مدل بوهر با فرض جدید بوهر – زومرفلد اندکی اصلاح شد اما نهایتا توصیف کامل اتم هیدروژن توسط شرودینگر صورت گرفت که منجر به معرفی مکانیک موجی شد.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

مکانیک موجی و معادله ی شرودینگر. شرودینگر توانست بر اساس فرضیه ی دوبروی، و الهام گرفتن از فرمالیزم همیلتون- ژاکوبی در مکانیک همیلتونی، معادله ی شرودینگر را برای توصیف دینامیک تابع موج ذرات معرفی کند. شرودینگر با موفقیت توانست تراز ها و تبهگنی ها در اتم هیدروژن را حل کند. با این موفقیت مکانیک موجی متولد شد. در این فصل از کتاب ها با معادله ی شرودینگر و فرم مستقل از زمان آن آشنا می شوید. با کمک فرم مستقل از زمان معادله ی شرودینگر می توان تراز های انرژی سیستم ها را پیدا کرد. همچنین در این فصل با مسائل ساده ی خاصی از دینامیک ذرات آشنا شده وی بینید که چگونه میتوان معادله ی شرودینگر مستقل از زمان را برای آن ها حل کرد. این مسائل عبارت اند از مسئله ی ذره ازاد، مسئله ذره در جعبه و مسئله عبور و بازتاب ذرات و مسئله ی نوسانگر هماهنگ ساده. همچنین با نتایج حل اتم هیدروژن در قالب مکانیک موجی نیز آشنا می شوید.

یکی از پدیده هایی که مکانیک کوانتومی توصیف می کند، پدیده ی تونل زنی کوانتومی می باشد. در این فصل با رفتار توابع موج در نواحی ممنوعه کلاسیکی آشنا شده و میبینید که چگونه پدیده ی تونل زنی کوانتومی رخ می دهد.

به صورت کلی توصیف اتم های سنگین تر و اثبات الگوی آرایش اتمی کار بسیار دشواری است. اما می توان به صورت تقریبی نتایج مهمی را با کمک شناختمان از اتم هیدروژن، برای اتم های سنگین تر بدست آوریم. علاوه بر این الکترون ها از قانون بسیار مهمی به نام اصل طرد پائولی تبعیت می کنند که منجر می شود هر تراز انرژی فقط توسط یک الکترون پر شود. این اصل منجر می شود تا طبیعتی متشکل از تعداد بسیار فراوانی اتم با خواص گوناگون داشته باشیم.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

فیزیک هسته ای. پراکندگی رادرفرود نشان داد که غالب جرم اتم در فضای بسیار کوچکی در مرکز آن به صورت متراکم قرار گرفته است. در ابتدا رادرفورد فقط توانست وجود پرتون ها در هسته را توجیه کند. بعد آزمایش های جددید تر و عدم برابری عدد جرمی و عدد اتمی برای اتم های سنگین تر نشان داد که درون هسته ها ذرات دیگری نیز وجود دارد که نوترون نام گرفت.

در این فصل در ابتدا با خواص هسته ها یعنی ساختار، شکل و شعاع آن ها آشنا می شوید. می بینید که هسته های سنگین واپاشی های مختلفی دارند که به این پدیده پرتوزایی می گوییند. در این فصل انواع این واپاشی ها یعنی واپاشی گاما وآلفا و بتا آشنا معرفی می شود. همچنین با مفهوم نیمه عمر و زنجیره ی واپاشی هسته ها آشنا می شوید.

در ادامه، مفهوم انرژی بستگی هسته که به معنی انرژی برهمکنش اجزای آن است بیان می شود. خواهید دید که فرم نمودار انرژی بستگی برای هسته های مختلف منجر می شود که بتوان از طریق مختلفی با کمک واکنش های هسته ای انرژی قابل توجهی تولید کرد. این واکنش ها به واکنش های شکافت و همجوشی هسته ای شناخته می شوند. در این فصل با خواص و الگوی واکنش هر کدام از این ها آشنا می شوید.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

ذرات بنیادی. نظریه ی مدل استاندارد به توصیف انواع ذرات بنیادی و برهمکنش های بین آن ها می پردازد. این ذرات در کنار هم، ساختار های بزرگ تر پیرامون ما را می سازند. در طبیعت چهار نیروی بنیادی گرانش، الکترومغناطیس ، نیروی هسته ای قوی و نیروی هسته ای ضعیف وجود دارد. به جز نیروی گرانش، بقیه ی نیروها توسط این نظریه توصیف شده و خواص آن ها یعنی برد آن ها، قدرت آن ها، و بار متناظر با هر کدام بدست می آید. در این فصل در ابتدا با گروه های مختلف ذرات یعنی لپتون ها و باریون ها و مزون ها آشنا می شوید. سپس می بینید که باریون ها و مزون ها از کوراک ها تشکیل می شوند. با خواص انواع لپتون ها و کوراک ها و برهمکنش بین آن ها آشنا می شوید. همچنین مفاهیم مهمی از جمله اسپین، پادذره، عدد لپتونی و باریونی نیز در این فصل معرفی می شوند.

در طبیعت ذرات جالبی به نام نوترینو ها وجود دارند که عضو گروه لپتون ها می باشند. در این فصل خواص این ذرات و نحوه ی پیدایش آن ها مطرح می شود. همچنین واکنش ها و واپاشی های زیادی در فیزیک ذرات بنیادی وجود دارد که با برخی ازآن ها آشنا می شوید. همچنین بعضی از کتاب ها به معرفی ذره ی هیگز و تاثیر آن بر بقیه ی ذرات نیز پرداخته اند.

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

نظریه ی رسانش در مواد. به صورت کلی اجسام در حضور میدان الکتریکی رفتار های متفاوتی دارند. میدان الکتریکی می تواند منجر به قطبش و یا برقراری جریان در ماده بشود. الکترون های لایه های بالا در اتم های متعلق به شبکه وابستگی بسیار کمی به هسته های متناظر با خود دارند، به این خاطر به این الکترون ها ، الکترون های رسانش و یا آزاد گفته می شود که ئر حضور میدان الکتریکی منجر به پدیده رسانش می شوند. توصیف این پدیده ی رسانش تا حدی به صورت کلاسیکی قابل انجام است برای مثال در این فصل با مدل دروده آشنا می شوید. اما برای توصیف کلی خواص الکترون های یک ماده نیاز به فیزیک کوانتومی داریم. در این فصل می بینید که چگونه فیزیک کوانتومی می تواند رفتار مواد با خواص الکتیریکی مختلف یعنی رساناها، نیمه رساناها وابررساناها را توصیف کند. عالاوه بر این با مواد جدیدی به نام نیمه رساناها اشنا می شوید نقش بسیار مهمی درساخت ادوات الکترونیکی یعنی دیود ها و ترانزیستور ها دارند.

ریز سرفصل های درس فیزیک نوین

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

فیزیکمدرن

معضلات فیزیک کلاسیک

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
مروی بر فیزیک کلاسیک نقشه‌راه درس فیزیک نوینمسئله ی ظرفیت گرمایی مواد و گاز کامل در فیزیک کلاسیک و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی نقشه‌راه درس فیزیک نوینتوصیف کلاسیک مسئله ی تابش جسم سیاه، تابع توزیع ریلی جینز و فاجعه ی فرابنفش آزمایش فوتوالکتریک و توصیف کلاسیک مسئله ی پایداری اتم هیدروژن
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 38 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 1 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 1 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ – رزنیک فصل 1 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 5 درسنامه

تابش گرمایی و فوتون ها

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
نظریه ی تابش گرمایی پلانک و معرفی تراز های گسسته انرژی نقشه‌راه درس فیزیک نوینتابع توزیع پلانک و اثبات قوانین وین و استفان – بولتزمن نقشه‌راه درس فیزیک نویندما سنجی از طریق تابش گرمایی معرفی فوتون توسط انیشتین و توصیف نتایج آزمایش فوتوالکتریک نقشه‌راه درس فیزیک نویناثر کامپتون برهمکنش فوتون ها با اتم ها نقشه‌راه درس فیزیک نوینتولید اشعه ی ایکس نابودی و خلق زوج الکترون – پوزیترون سطح مقطع پراکندگی برهمکنش ها بررسی خواص فوتون بررسی دیدگاه موجی و ذره ای امواج الکترومغناطیسی بررسی برهمکنش فوتون ها با سیستم های دو ترازه، جذب، گسیل خود به خودی و گسیل القایی معرفی لیزر
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 38 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 4 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 3 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ – رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 5 درسنامه

خواص موج گونه ی ذرات

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
فرضیه ی دوبروی و موج مادی طول موج و فرکانس دوبروی بررسی مفهوم دوگانگی موج -ذره آزمایش پراش ذرات مادی از صفحات اتمی آزمایش دو شکاف یانگ با امواج مادی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ (مکان و تکانه) عدم قطعیت انرژی – زمان معرفی بسته ی موج و پدیده ی زنش سرعت گروه سرعت گروه امواج مادی معرفی تابع موج و تعبیر احتمالاتی بورن
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 39 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 5 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 4 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ – رزنیک فصل3 درسنامه و حل مسئله

مدل رادرفرود – بوهم برای اتم هیدروژن

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
معرفی مدل تامسون معرفی پراکندگی رادرفورد و مدل آن طیف جذبی نشری اتم هیدروژن و فرمول ریدبرگ و معرفی سری های مختلف تابشی مدل بوهر و فرض کوانتش تکانه ی زاویه ای تراز های گسسته الکترون و کوانتش انرژی بررسی تابش و جذب فوتون توسط اتم هیدروژن و اثبات معادله ی ریدبرگ نقشه‌راه درس فیزیک نوینبررسی اتم های سنگین تر نقشه‌راه درس فیزیک نوینآزمایش فرانک – هرتز نقشه‌راه درس فیزیک نویناصل تناظر نقشه‌راه درس فیزیک نوینتصحیح جرم محدود هسته در مدل بوهر نقشه‌راه درس فیزیک نوینکوانتش زومرفلد نقشه‌راه درس فیزیک نوینضعف های مدل بوهر
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 40 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل6 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ – رزنیک فصل4 درسنامه و حل مسئله

مکانیک موجی و معادله ی شرودینگر و بررسی اتم های سنگین تر

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
معادله ی شرودینگر بررسی شرایط مرزی تابع موج بهنجارش تابع موج و تعبیر احتمالاتی معادله ی مستقل از زمان شرودینگر و ویژه تابع ها بررسی مسئله ی ذره ی آزاد بررسی مسئله ی ذره در جعبه یک بعدی بررسی مسئله برخورد ذرات با سد پتانسیل و ضرایب بازتاب و عبور بررسی مسئله ذره در جعبه ی دو بعدی و سه بعدی ذره در چاه پتانسیل با عمق محدود و معرفی پدیده تونل زنی کوانتومی توصیف تابع موج در نواحی ممنوعه توصیف نوسانگر هماهنگ ساده و تراز های انرژی آن توصیف اتم هیدروژن در مکانیک موجی ، اعداد کوانتومی و تراز های انرژی معرفی تکانه زاویه ای مداری و اسپینی معرفی گشتاور مغناطیسی ذرات آزمایش اشترن گرلاخ بررسی تبهگنی در اتم هیدروژن بررسی اتم های سنگین تر و اصل طرد پائولی
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 40 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 7 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 5و7و8 درسنامه و حل مسئله

فیزیک کوانتومی آیزبرگ – رزنیک فصل5و6و7و8 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هسته ای

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
بررسی ساختار هسته و ذرات تشکیل دهنده ی آن معرفی عدد جرمی و عدد اتمی شکل و اندازه ی هسته ها معرفی انرژی بستگی نقشه‌راه درس فیزیک نویننمودار انرژی بستگی بر واحد نوکلئون در هسته های مختلف معرفی نیروی هسته ای قوی تراز های هسته و رادیواکتیویتی واپاشی هسته ها و معرفی نیمه عمر نقشه‌راه درس فیزیک نوینمعرفی منحنی هسته های پایدار نقشه‌راه درس فیزیک نوینبررسی قوانین پایستگی در واپاشی ذرات نقشه‌راه درس فیزیک نویناثر موسباور واپاشی آلفا و توصیف کوانتومی آن واپاشی گاما واپاشی بتا و بتای معکوس و نیروی هسته ای قوی پرتوزایی طبیعی نقشه‌راه درس فیزیک نوینبررسی پدیدهی تشدید هسته ای نقشه‌راه درس فیزیک نوینزنجیر واپاشی هسته های مختلف معرفی دوترون و تریتیم واکنش های هسته ای کم انرژی و کاربرد های آن شکافت و همجوشی هسته ای
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 42و43 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 8و9و10 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 12و13 درسنامه و حل مسئله

کتاب درسی فیزیک سه فصل 6 درسنامه

ذرات بنیادی

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
معرفی نیروهای بنیادی طبیعت دسته بندی ذرات (لپتون ها – مزون ها – باریون ها) معرفی عدد لپتونی و باریونی قوانین پایستگی در واکنش ها واپاشی ذرات بنیادی کوراک ها نوترینو ها و مدل استاندارد ذرات
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 44 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 11 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 14 درسنامه و حل مسئله

نظریه ی رسانش در مواد

نقشه‌راه درس فیزیک نوین
زیرسرفصل‌ها :
خواص الکتریکی جامدات مدل دروده و نظریه ی الکترون های آزاد نظریه ی نواری در جامدات بلوری نارساناها فلزات نیمه رساناها و انواع مختلف آن پیوند های P-N معرفی دیود ها و ترانزیستور ها و فیزیک میکروسکوپیکی آن ها برساناها
منابع :

فیزیک پایه ی هالیدی فصل 41 درسنامه و حل مسئله

مبانی فیزیک نوین وایدنر – سلز فصل 12 درسنامه و حل مسئله

فیزیک مدرن کرین فصل 11 درسنامه و حل مسئله

منابع درس فیزیک نوین

نام کتاب

تصویر جلد کتاب

توضیحات

مبانی فیزیک نوین

(وایدنر – رابرت سلز)

مرکز نشر دانشگاهی

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

این کتاب برای شروع فیزیک مدرن مناسب می باشد.تلاش شده تا گام های مهم در پیشبرد فیزیک مدرن به خوبی بیان شوند.همچنین در این کتاب از محاسبات پیچیده ریاضی صرف نظر شده است.

فیزیک نوین (کرین)

مرکز نشر دانشگاهی

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

این کتاب هم برای شروع فیزیک مدرن مناسب می باشد.بیان روان و به دور از محاسبات پیچیده ریاضی از نقاط قوت این کتاب می باشد.

فیزیک کوانتومی

(آیزبرگ – رزنیک)

مرکز نشر دانشگاهی

نقشه‌راه درس فیزیک نوین

این کتاب به بررسی دقیق تر و کامل تر فیزیک کوانتومی می پردازد. تلاش شده است که محاسبات با جزییات ریاضی قابل قبولی بیان شوند و در عین حال نیز ازساختار پیچیده ی ریاضیاتی مکانیک کوانتومی صرفه نظر شده است.

دوره‌ی فشرده‌ی فیزیک نوین

بدون امتیاز 0 رای
۵۳۰,۰۰۰ تومان
33
۵۳۰,۰۰۰ تومان