نقشه راه درس نسبیت خاص

به قلم استاد:
سید محمدحسین شریفی کلهرودی
نقشه راه درس نسبیت خاص
نقشه راه درس نسبیت خاص

ابتدای قرن بیستم، فیزیک نظری بستر تناقضات بسیار مهمی در ساختار خود بود، علاوه بر این در توجیه پدیده های فیزیکی مهمی از جمله تابش جسم سیاه و پایداری اتم هیدروژن نیز ناموفق بود. حل این مشکلات منجر به تدوین فیزیک مدرن یعنی نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی شد. یکی از این مشکلات نظری مهم ناسازگاری نظریه مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس است. مکانیک نیوتنی بر پایه ی نسبیت گالیله ای و فرض وجود زمان و ناظر مطلق می باشد . بر اساس تبدیلات گالیله ای نیرو یک کمیت ناوردا است، یعنی باید همه ی ناظر های فیزیکی لخت مقدار یکسانی برای نیرو ها اندازه گیری کنند، این نتیجه یک قید بسیار مهم بر روی نیروهای بنیادی طبیعت است. نظریه الکترومغناطیس برخلاف گرانش نیوتنی با این قید سازگار نیست. نظریه ی الکترومغناطیس علاوه بر نیروی الکتریکی حاوی نیروی مغناطیس است. می توان بر اساس تبدیلات گالیله ای تبدیلات میدان های الکترومغناطیسی را پیدا کرد، این تبدیلات به وضوح با معادلات ماکسول و نتایح ان در تناقض است زیرا بر اساس این تبدیلات دیگر بارهای متحرک نمی توانند میدان مغناطیسی تولید کنند. علاوه بر همه ی اینها معادلات ماکسول موج الکترومغناطیسی را پیش بینی میکنند . تبدیلات گالیله در کنار معادله ی موج پیش بینی میکنند که سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی تابع ناظر است، این پدیده در ساختار مکانیک نیوتنی کاملا قابل قبول و طبیعی بود. در ابتدا این پدیده برای پیروان نیوتن و فیزیک کلاسیک خوشآیند بود زیرا پیش بینی میکرد که یک ناظر خاص لخت وجود دارد که سرعت نور در آن همان مقدار معروف C و مستقل از جهت می باشد. این ناظر خاص میتوانست همان ناظر مطلق نیوتنی باشد که اتر نامیده شد. تلاش های بسیار زیادی برای پیدا کردن این ناظر انجام شد، نزدیک به بیست سال مایکلسون و مورلی تلاش کردند تا با ازمایش بر روی دستگاه تداخل سنجی خود وجود اتر را اثبات کنند. نتایج این ازمایشات همگی در تناقض با فرضیه وجود اتر بودند. افراد زیادی تلاش کردند که با معرفی تبصره های جدیدی در فیزیک کلاسیک این مشکلات را برطرف کنند. برای مثال لورنتز قانون انقباض طول خود را مطرح کرد ، همچنین نظریه ی اتر کشسان، می گفت که اتر یک سیال است که می تواند به علت حرکت زمین تحت تاثیر قرار بگیرید و مانند یک سیال جاری بشود. همه این نظریات مسئله را بیش از حد پیچیده می کردند و همچنین فقط بعضی از ازمایشات را می توانستند توصیف کنند.

سینماتیک نسبیتی

نسبیت گالیله ای و زمینه ی تجربی نسبیت خاص. نیوتون قائل به این بود که همه ی ناظر های لخت یک زمان مشابهی را برای اندازه گیری های پدیده های فیزیکی اندازه گیری میکنند. همچنین یک ناظر لخت مطلق در جهان وجود دارد. وجود این ناظر لخت مطلق در ابتدا در مکانیک نیوتنی تاثیر چندانی نداشت و کاملا یک فرضیه ی غیر قابل اثبات و بر اساس نظر شخصی بود، اما همانگونه که گفته شد با ظهور الکترومغناطیس، در ابتدا وجود این ناظر لخت به عنوان اتر مطلوب به نظر می رسید، آزمایش های زیادی بر اساس وجود اتر فرمول بندی شد تا اتر را اثبات کند اما هیچ کدام موفق نبودند. در ابتدا نظریاتی معرفی شد تا این مشکل را برطرف کنند. معمولا کتاب ها در ابتدا این نظریات را معرفی کرده و سپس نشان می دهند که این نظریات به طور کلی موفق نیستند، سپس به اصول موضوعه نسبیت خاص می پردازند و توضیح می دهند که چگونه این نظریه در توصیف همه ی این نتایج ازمایشات موفق می باشد. معمولا در این فصل از کتاب ها ابتدا با ساختار و اصول موضوعه ی کلی مکانیک نیوتنی، یعنی قوانین تقارن همگنی و همسانگردی و علیت آشنا می شوید. سپس تناقضات نظری و ازمایشی فیزیک کلاسیک بیان می شود. همچنین خواهید دید که ترکیب قانون علیت و تبدیلات گالیله منجر به قانون مهمی به عنوان موضعیت میشود. در قالب این قانون نمی توان با سرعتی بیشتر از سرعت نور به افراد دیگر اطلاعات منتقل کرد.

نقشه راه درس نسبیت خاص

سینماتیک نسبیتی. بر اساس اصول موضوعه ی نسبیت خاص می توانید تبدیلات لورنتز را بدست آوریم. بر اساس این تبدیلات نتایج جالبی برای ناظر ها با سرعت های زیاد بدست می آید. برای مثال با پدیده ی انقباض طول اشنا می شوید. بر اساس این پدیده اجسام متحرک، کوچک تر دیده می شوند. همچنین در این فصل از کتاب ها با قاعده ی تبدیل سرعت بین ناظر های لخت اشنا می شوید و خواهید دید که چگونه طبق اصل موضوعه سرعت نور در همه ی دستگاه ها ثابت است.

فضازمان نسبیتی

فضا زمان نسبیتی. همانگونه که می دانید فضا زمان کلاسیک از قوانین همسانگردی و همگنی فضایی و زمانی تبعیت می کنند. یعنی انتظار داریم تا ازمایشات فیزیکی ما از جهت و مبدا دستگاه مستقل باشد. بر اساس این بردارها به عنوان مفاهیمی مستقل از دستگاه معرفی می شوند تا با کمک آن ها بتوانیم قوانینی یکسان برای طبیعت از دید ناظر های مختلف بسازیم . حال اکنون در نسبیت خاص تبدیلات جدیدی بین ناظر ها با سرعت نسبی داریم. علاوه بر این می دانیم‌که طبق اصول نسبیت خاص باید همه ی ناظر های لخت از قوانین یکسانی تبعیت کنند. بنابراین باید اکنون موجوداتی جدید تعریف کنیم که تحت تبدیلات لورنتز نیز به طور مشخصی تبدیل بشوند یا به عبارت دیگر ناوردا باشند ، به این موجودات چاربردار می گوییم. چاربردار ها با تبدیلات لورنتز بین ناظر ها تبدیل می شوند و کمک می کنند که قوانین طبیعت را به صورت کلی برای همه ی ناظر های لخت بنویسیم . مهم ترین چاربردار، چاربردار فضا زمان می باشد. در این فصل از کتاب ها در ابتدا با طول ناوردای فضا زمانی اشنا می شوید و می بینید که چگونه می توان با تعریف چابردار فضا و زمان و تعریف ضرب داخلی این طول را بدست اورد. علاوه بر این با مفهوم متریک اشنا می شوید، متریک مینکوفسکی به ما کمک میکند که از روی چاربردار ها ضرب داخلی و مقدار ناوردا تعریف کنیم. برای مثال متریک با کمک چاربردار فضا زمان فاصله فضا زمانی ناوردای بین نقاط مختلف را به ما می دهد.

دینامیک نسبیتی

دینامیک نسبیتی. مشابه نظریه ی مکانیک نیوتنی انتظار داریم در برخورد ذرات، بتوانیم کمیت های پایسته ای یعنی تکانه و انرژی را تعریف کنیم. پایستگی این کمیت ها در ناظر های مختلف یک قید مهم می باشد که نشان می دهد نسبیت منجر به مقید شدن فرم انرژی و تکانه می شود. در این فصل در ابتدا با بررسی یک برخورد کشسان و با کمک تبدیلات لورنتز با تکانه و انرژی نسبیتی اشنا می شوید و خواهید دید که هر دو از قوانین تبدیلات مشابهی با چاربردارها تبعیت می کنند. بنابراین مفهوم چاربردار تکانه نیز در این فصل تعریف می شود. علاوه بر این با نحوه ی حل مسایل برخورد در قالب نسبیت خاص اشنا می شوید. برای مثال معمولا کتاب ها در این فصل به بررسی ازمایش های اثر کامپتون و واپاشی ذرات می پردازند. همچنین با اثر دوپلرنسبیتی نیز آشنا می شوید.

الکترودینامیک نسبیتی

الکترودینامیک نسبیتی. همانگونه که گفته شد نظریه ی نسبیت خاص با الکترومغناطیس سازگار می باشد. در این فصل از کتاب ها می بینید که چگونه می توان معادلات الکترومغناطیس را در غالب موجودات خوش تعریف نسبیتی یعنی چاربردار ها و تانسور ها نوشت. علاوه بر این خواهید دید که در‌ناظر های مختلف میدان های الکترومغناطیسی چگونه به یکدیگر تبدیل می شوند. یک مسئله ی بسیار جالب پیدا کردن میدان های الکترومغناطیسی بار متحرک با سرعت ثابت با کمک نسبیت خاص می باشد که در این فصل بررسی می شود و خواهید دید که نتیجه کاملا با حل مستقیم معادلات ماکسول سازگار است.

نقشه راه درس نسبیت خاص

برای مطالعه ی نظریه نسبیت خاص می توانید در ابتدا از کتاب های گریفیث، کلپنر و یا ماریون استفاده کنید. این کتاب ها هر کدام یک فصل از خود را به توضیح این نظریه پرداخته اند و تلاش کرده اند به صورت مختصر و مفید این نظریه را معرفی کنند. سپس می توانید از کتاب ها با جزییات بیشتری مثلا کتاب رزنیک و یا کتاب دکتر منصوری و خسروی استفاده کنید.

ریز سرفصل های درس نسبیت خاص

مرحله مقدماتی (مرحله اول و دوم)
مرحله تابستانی (چهل نفر)
مرحله تیم / المپیاد جهانی

نسبیت خاص

نسبیت گالیله ای و زمینه های تجربی نسبیت خاص

نقشه راه درس نسبیت خاص
زیرسرفصل‌ها :
تقارن های همگنی فضایی و زمانی تقارن همسانگردی قانون اول نیوتن و مفهوم ناظر لخت قانون اول نیوتن و مفهوم ناظر لخت مفهوم نسبیت و تبدیلات گالیله معادلات نیوتن و ناظر های لخت مفهوم زمان و ناظر مطلق اصل علیت بررسی ناسازگاری الکترومغناطیس و تبدیلات گالیله ای مفهوم اتر آزمایش مایکلسون- مورلی نقشه راه درس نسبیت خاصفرضیه ی انقباض لورنتس آزمایش ضریب همرفت فیزو اصول موضوعه ی نسبیت خاص نقشه راه درس نسبیت خاصاصل موضعیت
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل1 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک – کلپنر فصل 11 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

سینماتیک نسبیتی

نقشه راه درس نسبیت خاص
زیرسرفصل‌ها :
تبدیل لورنتز نتایج تبدیل لورنتز ( اتساع زمان، انقباض طول) بررسی طول های عمود بر حرکت نسبی همزمانی همزمان کردن ساعت ها مفهوم ناظر در نسبیت جمع نسبیتی سرعت ها چابکی سرعت نور به عنوان سرعت حدی تبدیل سرعت بین ناظر ها زمان ویژه شتاب ویژه تناقض دوقلوها تناقض انقباض طول تناقض نردبان و گاراژ
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل2 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک – کلپنر فصل 12 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

فضا زمان نسبیتی

نقشه راه درس نسبیت خاص
زیرسرفصل‌ها :
خواص هندسی فضای سه بعدی و مفهوم بردارها و گروه دوران مفهوم ناوردایی و هموردایی لورنتز طول ناوردای لورنتزی و بازه های فضا زمان چاربردار ها و گروه تبدیلات لورنتز چاربردار فضا زمان مفهوم متریک و متریک مینکوفسکی فضای مینکوفسکی ضرب داخلی چاربردار ها نقشه راه درس نسبیت خاصچاربردار های هموردا و پادوردا نقشه راه درس نسبیت خاصضرب تانسوری چاربردار ها نقشه راه درس نسبیت خاصمیدان های تانسوری نقشه راه درس نسبیت خاصمشتق و انتگرال میدان های تانسوری
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل2 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل3 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک – کلپنر فصل های 13 و 14 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

دینامیک نسبیتی

نقشه راه درس نسبیت خاص
زیرسرفصل‌ها :
عدم سازگاری ناوردایی تکانه – انرژی کلاسیک و تبدیلات لورنتز آزمایش برخورد صلب و تعریف اندازه حرکت نسبیتی انرژی نسبیتی نیرو و دینامیک ذره هم ارزی جرم و انرژی تبدیلات تکانه و انرژی در نسبیت خاص چار بردار های سرعت – تکانه – شتاب تبدیل نیرو و چاربردار نیرو برخورد ذرات و قوانین پایستگی اثر دوپلر و ابیراهی نور اثر کامپتون پراکندگی دو ذره ( پروتون- پروتون) نابودی زوج و واپاشی ذرات ناپایدار چهارچوب مرکز تکانه انرژی آستانه تولید ذرات
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل3 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل4 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک – کلپنر فصل 13 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

الکترودینامیک نسبیتی

نقشه راه درس نسبیت خاص
زیرسرفصل‌ها :
گروه لورنتز و ناوردایی عملگر دالامبرین میدان مغناطیسی به عنوان اثر نسبیتی تبدیلات میدان الکترومغناطیسی در ناظر های مختلف محاسبه ی میدان الکترومغناطیسی بار با سرعت ثابت تانسور میدان و تبدیل آن تانسور دوگان میدان چاربردار جریان سازگاری نظریه الکترومغناطیس و نسبیت خاص معادلات نسبیتی الکترومغناطیس تبدیلات پیمانه ای نقشه راه درس نسبیت خاصرابطه ی نسبیتی تابش بارهای شتابدار نقشه راه درس نسبیت خاصتانسور انرژی تکانه میدان الکترومغناطیس
منابع :

آشنایی با نسبیت خاص- رابرت رزنیک فصل4 درسنامه و حل مسئله

نسبیت خاص – شهرام خسروی و منصوری فصل5 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با الکترودینامیک گریفیث فصل 12 درسنامه و حل مسئله

آشنایی با مکانیک – کلپنر فصل 14 درسنامه و حل مسئله

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستم ها – ماریون فصل 14 درسنامه و حل مسئله

فیزیک هالیدی جلد سوم فصل 37 درسنامه و حل مسئله

A Guide to physics problems part 1 حل مسئله

منابع درس نسبیت خاص

نام کتاب

تصویر جلد کتاب

توضیحات

کتاب آشنایی با مکانیک کلپنر-فصول 11-14

(مرکز نشر دانشگاهی)

نقشه راه درس نسبیت خاص

خالی

کتاب الکترودینامیک گریفیث-فصل12

(مرکز نشر دانشگاهی)

نقشه راه درس نسبیت خاص

خالی

کتاب نسبیت خاص رزنیک

(مرکز نشر دانشگاهی)

نقشه راه درس نسبیت خاص

این کتاب به بررسی کامل نظریه نسبیت خاص و مسائل ازمایشگاهی آن می پردازد. می‌توانید برای شروع یادگیری این درس از این کتاب نیز استفاده کنید. از نکات مثبت این کتاب بیان قابل قبول آن در بخش آزمایش ها و نتایج تجربی است.

نسبیت خاص ، دکتر منصوری و خسروی (انتشارات دانشگاه شریف)

نقشه راه درس نسبیت خاص

این کتاب نیز به بررسی جزییات نظری و ازمایشگاهی نظریه نسبیت خاص می پردازد. این کتاب از کتاب رزنیک پیشرفته تر است زیرا جزییات بیشتری در ریاضیات نسبیت خاص مانند میدان های تانسوری را بیان می کند. همچنین جزییات بنیادی و مبانی فکری نسبیت خاص به خوبی در این کتاب بررسی شده اند.

دینامیک کلاسیک ماریون

نقشه راه درس نسبیت خاص

خالی