آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1384 – آزمون نهایی – سؤال 7

آزمون المپیاد فیزیک – دوره چهل – سال 1384 – آزمون نهایی – سؤال 7

موضوع :   المپیاد فیزیک

مرحله : دوره تابستانی (چهل نفر)

دوره : سال 1384 » آزمون نهایی

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت