المپیاد ریاضی

پی‌مثبت

ارائه شده توسط پی مثبت

سرفصل‌های کامل المپیاد ریاضی
المپیاد ریاضی

نقشه راه درس‌های المپیاد ریاضی

در این بخش به معرفی درس های مختلف المپیاد ریاضی و سرفصل های آن خواهیم پرداخت. برای هر یک از دروس، مقاله ای به قلم یکی از اساتید برجسته المپیاد ریاضی برای شما گرداوری کرده ایم.

المپیاد ریاضی

نقشه راه درس مدارهای الکتریکی

(در دست نگارش)

جبر خطی

نقشه راه درس جبر خطی

(در دست نگارش)

آزمایشگاه فیزیک

نقشه راه درس آزمایشگاه فیزیک

(در دست نگارش)

برای این‌که بدونی چطور باید المپیاد فیزیک بخونی، مطالب زیر رو ببین!

مقدمات:

  • المپیاد چیست؟! (در دست نگارش)
  • چگونه باید المپیادی درس بخوانیم؟ (در دست نگارش)
  • آشنایی با مراحل المپیاد فیزیک (در دست نگارش)
  • تاریخ‌چه مختصر المپیاد فیزیک در ایران (در دست نگارش)

نقشه راه دروس المپیاد فیزیک:

حل مسآله:

  • نقشه راه حل مساله در المپیاد فیزیک (در دست نگارش)
  • استراتژی‌های حل مساله و روش‌های چک‌کردن جواب (در دست نگارش)

منابع المپیاد ریاضی

فهرست منابع مورد نیاز برای المپیاد ریاضی

توضیحات :

در جداول زیر، منابع و سرفصل‌های المپیاد ریاضی درج شده‌اند.
سرفصل‌های المپیاد ریاضی

هندسه

مثلث

المپیاد ریاضی
زیرسرفصل‌ها :
ارتفاع نیم‌ساز
منابع :

هندسه مسطحه (احمدپور). انتشارات خوشخوان. درسنامه و حل مسئله

چهارضلعی محاطی

المپیاد ریاضی

سوالات المپیاد ریاضی

فیلتر سوالات

دریافت سوالات به صورت PDF

المپیاد فیزیک

مرحله اول

دوره اول

نمایش سوالات دوره

دوره دوم

نمایش سوالات دوره

دوره هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره نهم

نمایش سوالات دوره

دوره دهم

نمایش سوالات دوره

دوره یازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره دوازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره سیزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره چهاردهم

نمایش سوالات دوره

دوره پانزدهم

نمایش سوالات دوره

شانزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره هفدهم

نمایش سوالات دوره

هجدهم

نمایش سوالات دوره

دوره نوزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره بیستم

نمایش سوالات دوره

بیست و یکم

نمایش سوالات دوره

بیست و دوم

نمایش سوالات دوره

بیست و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و ششم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هفتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و نهم

نمایش سوالات دوره

دوره سی ام

نمایش سوالات دوره

دوره سی و یکم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و دوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و ششم

نمایش سوالات دوره

مرحله دوم

دوره اول

نمایش سوالات دوره

دوره دوم

نمایش سوالات دوره

دوره سوم

نمایش سوالات دوره

دوره چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره ششم

نمایش سوالات دوره

دوره هفتم

نمایش سوالات دوره

دوره هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره نهم

نمایش سوالات دوره

دوره دهم

نمایش سوالات دوره

دوره یازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره دوازدهم

نمایش سوالات دوره

دوره سیزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره چهاردهم

نمایش سوالات دوره

دوره پانزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره شانزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره هفدهم

نمایش سوالات دوره

دوره هجدهم

نمایش سوالات دوره

دوره نوزدهم

نمایش سوالات دوره

دوره بیستم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و یکم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و دوم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و پنجم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و ششم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هفتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و هشتم

نمایش سوالات دوره

دوره بیست و نهم

نمایش سوالات دوره

دوره سی ام

نمایش سوالات دوره

دوره سی و یکم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و دوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و سوم

نمایش سوالات دوره

دوره سی و چهارم

نمایش سوالات دوره

دوره تابستانی (چهل نفر)

سال 1376

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1377

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1378

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1379

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1380

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1381

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1382

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1383

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون مهایی

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1384

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1385

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1386

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1387

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1388

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1389

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1390

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1391

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1392

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1393

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1394

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1395

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1396

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1397

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1398

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1399

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

سال 1400

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

دوره تیم

سال 1374

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون ششم

نمایش سوالات دوره

سال 1375

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

سال 1376

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

مجموعه تمرینات فیزیک بخش جریان

نمایش سوالات دوره

مجموعه تمرینات سری اول

نمایش سوالات دوره

پیش آزمون اول

نمایش سوالات دوره

سال 1377

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

سال 1378

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون ششم

نمایش سوالات دوره

آزمون هفتم

نمایش سوالات دوره

آزمون هشتم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1379

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون اول prim

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

آزمون ششم

نمایش سوالات دوره

سال 1380

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره

سال 1381

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون نهایی

نمایش سوالات دوره

سال 1382

آزمون اول

نمایش سوالات دوره

آزمون دوم

نمایش سوالات دوره

آزمون سوم

نمایش سوالات دوره

آزمون چهارم

نمایش سوالات دوره

آزمون پنجم

نمایش سوالات دوره