بلاگ

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)

این مطلب به زودی ویرایش می‌شود. از شکیبایی شما سپاس‌گزاریم.

طبقه‌بندی سرفصل های کتاب آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)

دوره تابستانی(40 نفر)
دوره تیم/جهانی

1. آنالیز برداری

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
جبر برداری حساب دیفرانسیل حساب انتگرال مختصات منحنی‌الخط تابع دلتای دیراک نظریه میدان های برداری

2. الکتروستاتیک

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
میدان الکتریکی دیورژانس و تاو میدان های الکتروستاتیک پتانسیل الکتریکی کار و انرژی در الکتروستاتیک رسانا ها

3. روش های خاص

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
روش تصویر ها بسط چندقطبی

3. روش های خاص

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
معادله لاپلاس جداسازی متغیر ها

4. میدان های الکتریکی در ماده

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
قطبش میدان یک جسم قطبیده جابه‌جایی الکتریکی دی‌الکتریک های خطی

5. مغناطوستاتیک

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
قانون نیروی لورنتس قانون بیو-ساوار دیورژانس و تاو B پتانسیل برداری مغناطیسی

6. میدان های مغناطیسی در ماده

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
مغناطش میدان یک جسم مغناطیده میدان کمکی H محیط های خطی و غیرخطی

7. الکترودینامیک

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
نیروی محرکه القایی القای الکترومغناطیس معادلات ماکسول

8. قوانین پایستگی

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
بار و انرژی تکانه

9. امواج الکترومغناطیسی

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
امواج یک‌بعدی امواج الکترومغناطیسی در خلا امواج الکترومغناطیسی در ماده جذب و پاشندگی امواج هدایت‌شده

10. پتانسیل ها و میدان ها

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
فرمول‌بندی پتانسیل توزیع های پیوسته بار های نقطه ای

11. تابش

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
تابش دوقطبی بار های نقطه‌ای

12. الکترودینامیک و نسبیت

آشنایی با الکترودینامیک(گریفیث)
زیرسرفصل‌ها :
نظریه نسبیت خاص مکانیک نسبیتی الکترودینامیک نسبیتی
اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

ورودعضویت